تعبیر خواب متعه، خطبه عقد، صیغه و عاقد چیست

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب متعه، خطبه عقد، صیغه و عاقد چیست

خطبه خواندن، متعه، صیعه و دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟

 

 

 خطبه چیست؟

 

تعبیر خواب متعه، خطبه عقد، صیغه و عاقد چیست

 

خطبه کلام مخصوصِ مشتمل بر ستایش خداوند و صلوات بر محمّد و آل محمّد است. پیامبر اکرم(ص)و دیگر معصومان(ع) به مناسبت‌های مختلف در اجتماع مردم خطبه می‌خواندند.

 

مناسبت و موقعیت هایی که در فقه خواندن خطبه برایشان مستحب یا واجب است به شرح زیر هستند:

نماز جمعه
نماز عیدین
نماز باران
موسم حج
هنگام خواستگاری
عقد نکاح

که در این جا متدکر می شویم به طور کلی خطبه خواندن در خواب تعبیر خوشایندی ندارد.

 

 

تعبیر خواب خطبه خواندن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزگی یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود درنگ بسیارکند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی.

 

اگر بیند دینی خطبه میخواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد!. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با پادشاهی خطبه می خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و مردمان را پند همی داد، دلیل شوهرِ زن رسوا شود.

 

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

 

متعه یا ازدواج موقت

 

متعه، ازدواج موقت و یا صیغه نوعی از Marriage ازدواج در اسلام و مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطه زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود.

 

 

تعبیر صیغه خواندن یا ازدواج موقت در خواب

 

به نقل از مطیعی تهرانی:

دیدن مراسماتی به مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نمی‌داند. به گفته وی و تمامی معبرین مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند.

 

حضور فردی با مشخصات عاقد در مراسم صیغه خواندن را نشانه بلا و مصیبت می‌داند و این گونه بیان می‌کند که اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن باشید شما را برای مردی عقد می‌کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید.

 

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود پایان عمرش نزدیک است و اگر دختری در خواب نداند که به صیغه چه کسی در آمده است مرگ او نیز نزدیک است.

 

تعبیر خواب عاقد

 

تعبیر خواب متعه، خطبه عقد، صیغه و عاقد چیست

 

عاقد به معنای پیوندگر، گره زن، پیمانگذار می باشد کسی که در جوامع اسلامی بین دختر و پسر را پیوند می زند برای شروع یک زندگی مشترک.

 

به طور کلی دیدن عاقد در خواب خوب نیست. اگر در خواب دیدید که یکی از آشنایان شما عاقد شده است معنی خواب این است که غریبه ای به شما آسیب می زند.

 

یگانه ای در کمین شماست یا خودتان این چنین تصور می کنید و متوحش هستید. همان طور که اصولا عقد و عروسی دیدن در خواب مبارک نیست و عاقد می تواند عامل این ناراحتی ها باشد.

 

تعبیر عقد کردن توسط عاقد در خواب

 

اگر ببینید که بیگانه ای عقد می کند آشنایی سبب زیان خواهد شد. اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای شما یا اگر زن بباشید شما را برای مردی عقد می کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید و اگر دیدید عاقد دو نفر دیگر را عقد می کند مصیبت شما که بیننده خواب هستید به حداقل می رسد.

به هر حال دیدن عاقد در خواب نیک نیست.

 

امیدوارم همیشه خوابهایتان رنگی رنگی با تعبیرهای درخشان و آرامبخش برایتان باشد.

همیشه قبل از خواب با تمام وجود خدا رو شکر کنید برای اینکه دوباره به شب رسیدین و با تنی سالم به خواب می روید برای نظاره گر بودن sun خورشید فردا، شروعی دوباره و راهی برای موفقیت های بیشتر. شکر از خالق این جهان خواب شیرین و ارام را به شما هدیه می دهد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان