اینجا سر هر کوچه خدا هست برقصید و بخندید

اینجا سر هر کوچه خدا هست برقصید و بخندید

اینجا سر هر کوچه خدا هست برقصید و بخندید دانلود آهنگ مردم شهر از حامد همایونی 

 

 

هر چه کنم هر جا روم خدا هست و خدا هست و خدا هست… ایران داغدارم خدا هست و خدا هست و خدا هست

بر دف بزنید و بنوازید و بخونید و برقصید خدا هست و خدا هست و خدا هست…∞

 

دانلود آهنگ مردم شهر از حامد همایونی

 

امشب غم دیروزو پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مال

که بر باد فنا رفت نخور
به خدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر به هوشید مردم شهر به هوشید
هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یکبار و ده بار که صد بار
به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هستو خدا هستو خدا هست
خدا هستو خدا هستو خدا هست

خدا هستو خدا هستو خدا هست

 

امشب همه میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید
دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید

و در شادی این کودکو
آن پیر زمین گیر فلان بسته

به زنجیرو زن و مرد بکوشید
هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست
هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست
هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست
هر چه دارید و ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید
برقصیدو بخندید برقصیدو بخندید برقصیدو بخندید برقصیدو بخندید بخندید


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان