معنی خواب افتادن در آب و بیرون آمدن/ تعبیر خواب آب

مجموعه : تعبیر خواب
معنی خواب افتادن در آب و بیرون آمدن/ تعبیر خواب آب

تعبیر خواب افتادن در آب

 

فلسفه خواب و رویایی که می بینیم بسیار عجیب است و عجیب تر از آن این که چگونه است که وقایع خواب را در بیداری نه دیده ایم نه می بینیم و نه گاها خواهیم دید اما به تعبیر آن اکتفا می کنیم!؟

عجایب خواب، و روحی که می تواند به هر کجا سفر کند را در بخش بعدی مورد بحث و گفتگو قرار میدهیم مثل همیشه همراه تعبیر خواب مجله نازوب باشید تا به رازهای عجیب و شگفت انگیز خوابهایتان و دلیل آن پی ببرید.

 

معنی خواب افتادن در آب و بیرون آمدن/ تعبیر خواب آب

 

تعبیر خواب افتادن در آب و بیرون آمدن

آب در خواب به طور کلی روشنایی، موفقیت و مبرا شدن از گناه و الودگی روحی است.
از هر منظر بنگیرید آب در خواب دیدن خوب است اما متناسب با نوع خواب تعبیر و معنی آن متفاوت است.
یکی از خوابهایی که بسیاری از افراد می بینند افتادن در خواب است.

تعبیر افتادن در آب همانطور که در بیداری باعث استرس و گاها خفگی می شود در خواب هم تعبیر خوبی ندارد. اگر شخصی بیند که در آب افتاد یعنی در غم و عصه و استرس های زیادی غرق می شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود.
اگر بیند در آب کثیف افتاد علاوه بر رنج و غم به سختی از آن بیرون می آید.

 

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وي، و اگر بيند كه در آب صاف و پاک خود را شستشو می داد به معنی رهایی از غم و غصه است.

 

ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه در آب بیفتاد، دلیل كند كه در رنج و غم گرفتار شود.

آب کم عمق و صاف یا آبی که از چشمه بچوشد بسیار خوب است و نشانه فراوانی نعمت و سلامتی است.

 

تعبیر خواب آب در شکل های مختلف از جمله آب جاری، سیل، دریای آرام، آب زلال و غیره از دیدگاه روانشناسی چیست؟

دیدن آبی که در آن گل و لای است، نشانگر فساد خانوادگی، رفتار بد و ناموس است.

اما هنگامی که کسی در خواب بیند که همه اعضای خانه در آب سقوط می کنند دلیل بر مرگ است. این نشان می دهد که کل خانه در معرض این فاجعه است.

برای رفع تعبیر چنین خوابی حتما صدقه به اهل بدهید و فقیری را از بند و گرفتاری نجات دهید تا در امان بمانید.
بسیاری از خوابهایی که می بینیم با دادن صدقه (پول، خوراکی، لباس) به اهل آن رفع خطرات برای خواب بیننده و اطرافیان می شود.
و اما کسی که در آب بیافتد و آب زیادی را می بلعد، این نشان دهنده طول عمر است.
به عنوان مثال، دیدن یک حوضچه با آب بدون اینکه در آن بیفتد با دیدن یک سقوط متفاوت است. دیدن یک حوضچه آب بزرگ پر از آب نشان از غرور و افتخار است. کاری انجام می دهید که به موفقیت زیادی می رسید.

 

تعبیر خواب دریا

 

معنی خواب افتادن در آب و بیرون آمدن/ تعبیر خواب آب

 

اگر بینی آب دریا صاف و روشن است، یعنی پادشاه عالم و دانشمند است. ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یعنی پادشاه مفسد و ظالم است.

اگر بینی قسمتی از آب پاک و تمیر دریا را خورده ای یعنی به همان اندازه عزت و بزرگی بدست می آوری.
و اگر از آب گل آلود و کثیف دریا نوشیدی کاری انجام می دهی که عاقبت خوبی ندارد و باعث دردسر می شود.

 

تعبیر خواب مرتبط؛ خواب شنا کردن

 

تعبیر خواب شنا کردن

 
تعبیر خواب شنا از ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

 
تعبیر خواب شنا از جابرمغربی

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

 
تعبیر خواب شنا از لوک

 

شنا کردن: زندگی بی دغدغه

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

شنا کردن در آب‌هاي‌ با جریان تند: کاری جسورانه

تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

 

برای دیدن خواب های خوب که برگرفته از وقایع روزانه است، و عجیب این که در بسیاری مواقع برای کارهای آتی ما وحی و پیشگویی می شود بهتر است قبل از خواب با نام خالق جهان و گفتن برخی ذکرها بخواب بروید. نازوب، (خواندن سوره توحید که به وحدانیت و بی نیاز بودن خدای مهربان اشاره می کند) گفتن لااله الا الله که بر یکتایی خدا اشاره دارد.

خواندن ایه الکرسی که نشان از رهایی جهل و ظلمت به نور است. و خواندن دعای معراج که یکی ازکاملترین اذکار الهی است.

اگر چه گاها برخی خوابها تعبیر ندارند اما باعث می شود این روح عجیب به مکان های زیبا سفر کند! خوابهایتان همواره رنگی رنگی و پر از عشق الهی و صداقت.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان