ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

دانلود آهنگ عاشقانه میکشد دلم پر بسوی تو همایون شجریان

دانلود آهنگ عاشقانه میکشد دلم پر بسوی تو همایون شجریان

سرمست ترین عاشق دیوانه ی این شهر منم…

 

دانلود آهنگ عاشقانه دل به دل همایون شجریان

 

گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جست و جوی تو
در دلم کنم جست و جوی تو جان جان جان از همه جهان
میکشد دلم پر به سوی تو

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 4

بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو

دل به دل ز تو تا ققمنکه عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم من سبوی تو
گنج آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 2
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 4

در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو
دل به دل ز تو تا تو آمدم قبله گاه من خاک کوی تو 2

منکه عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم من سبوی تو
گنج آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو


a