دانلود آهنگ عاشقانه میکشد دلم پر بسوی تو همایون شجریان

دانلود آهنگ عاشقانه میکشد دلم پر بسوی تو همایون شجریان

سرمست ترین عاشق دیوانه ی این شهر منم…

 

دانلود آهنگ عاشقانه دل به دل همایون شجریان

 

گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جست و جوی تو
در دلم کنم جست و جوی تو جان جان جان از همه جهان
میکشد دلم پر به سوی تو

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 4

بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو

دل به دل ز تو تا ققمنکه عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم من سبوی تو
گنج آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 2
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو 4

در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو
دل به دل ز تو تا تو آمدم قبله گاه من خاک کوی تو 2

منکه عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم من سبوی تو
گنج آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان