falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

مجموعه : مقاله و تحقیق
استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

استاندارد یا گواهینامه 17025 ISO یک استاندارد جهانی مخصوص آزمایشگاه ها است، که به دستیابی شایستگی انجام آزمون ها، تست ها و واسنجی آزمایشگاه ها می پردازد.

 

معرفی استاندارد 17025

 

استاندارد ISO/IEC 17025 توسط کمیته ارزیابی انطباق (ISO(CASCO تهیه شده است. اولین ویرایش (۱۹۹۹) این استاندارد بین المللی حاصل تجربیات وسیع در پیادهسازی۲۵ ISO/IEC Guide و۴۵۰۰۱ EN میباشد كه اكنون این استاندارد جایگزین هر دو آنها گردیده است.

 

استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

 

برای آزمایشگاه هایی كه قصد دارند وجود یك سیستم كیفیت، صلاحیت فنی و توانایی تولید نتایج فنی معتبر را اثبات كنند، اولین ویرایش این استاندارد شامل تمامی الزاماتی میشد كه آنها باید برآورده نمایند.

 

ویرایش دوم این استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ ISO/IEC، ویرایش اول را كه از نظر فنی بازنگری شده بود، منسوخ كرده و جایگزین آن گردید.

بكارگیری این استاندارد بین المللی تشریك مساعی میان آزمایشگاهها و سایر مراجع، مشاركت در تبادل اطلاعات و تجارب، هماهنگ سازی استانداردها و روشهای اجرایی را تسهیل میكند.

 

آزمایشگاه هایی که الزامات ایزو 17025 را برآورده نمایند، خودبه خود الزامات استانداردهای ایزو 9001 را نیز برآورده خواهند نمود. در صورتی که آزمایشگاهها الزامات استاندارد ایزو 17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد.

به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمانها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روشهای اجرایی کمک میکند.

 

اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني ميباشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ايزو 17025 است.

 

استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

 

صنایع شیمیایی رنگین الوان زره سپاهان یکی از معدود آزمایشگاه هایی است که به کارگیری استانداردهای جهانی دارای گواهینامه ی بین المللی ایزو 17025 می باشد.

 

 

ویژگی‌های آزمایشگاه مرجع 17025

 

آزمایشگاه منطبق با این استاندارد دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

 

استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

 

بکارگیری نیروهای دارای صلاحیت و با انگیزه
شرایط مناسب محیطی آزمایشگاه
بکارگیری روشهای آزمون مناسب
بکارگیری تجهیزات مناسب و منطبق با آخرین تکنولوژی های جهانی که توانایی برآورده سازی الزامات روش آزمون را دارا باشند.
قابلیت ردیابی اندازه گیریها به استاندارهای بین المللی
بکارگیری روشهای مناسب جهت دریافت، نگهداری و تحویل نمونه های آزمون
روشهای مناسب جهت كنترل كیفیت فعالیتهای آزمون آزمایشگاه
انتشار گزارش آزمون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته مشتریان

پرسنل آزمایشگاه، که هر یک از آنها وظیفه خاصی را در آزمایشگاه انجام می دهند، افرادی میباشند که صلاحیت لازم را برای فعالیتهای تحت انجام دارا می باشند.

پرسنل آزمایشگاه با توجه به تحصیلات، آموزشها، سوابق و مهارت‌هایی که دارا می باشند برای تصدی پستهای مختلف آزمایشگاه انتخاب شده اند.

 

آزمایش‌های آزمایشگاه مرجع 17025 رنگین الوان زره سپاهان

 

برای کسب مجوزهای بین المللی در آزمایشگاه و استانداردهای جهانی باید تمامی مشخصه و آزمون های زیر غربالگری و تایید شود تا علاوه بر دریافت گواهینامه و استانداردهای لازم خدمات آموزشی، خدمات بازرسی و خدمات آزمایشگاهی را نیز انجام دهید.

 

آزمايش‌های تعيين مشخصه‌های فيزيكی رنگ (رنگ تر)

 

 

آزمون تعیین دانه بندی ISIRI 6460
آزمون تعیین درصد حجمی مواد غیر فرار به وسیله وسیله اندازه گیری دانسیته فیلم خشک ISIRI 7506-1
آزمون مایعات شفاف رنگ سنجی به وسیله مقیاس رنگ گاردنر قسمت 1: روش چشمی ISIRI 1-6236
آزمون مایعات شفاف –رنگ سنجی به وسیله رنگ گاردنر قسمت 1: روش اسپکتروفتومتری ISIRI 2-6236
آزمون اندازه گیری دانسیته قسمت 1:روش پیکنومتر-1 ISIRI 6454
آزمون اندازه گیری ضخامت فیلم ISIRI 7510
آزمون تعیین زمان جاری شدن با استفاده از کاپ ISIRI 6085
آزمون تعیین مقدار رنگدانه –روش سانتریفوژ ISIRI 6707
آزمون تعیین مقدار ماده غیر فرار ISIRI 5907
آزمون تغییر شکل سریع (آزمون مقاومت در برابر ضربه ) سقوط وزنه با سنبه سر باریک ISIRI 7508-2
آزمون تعیین مقدار رنگدانه –روش سانتریفوژ ISIRI-6707
آماده سازی آزمونه جهت انجام آزمون ISIRI-7509

 

 

آزمايش های تعيين مشخصه های فيزيكی رنگ (فيلم خشك)

 

آزمون تعیین سختی فیلم توسط آزمون مداد ISIRI6709
آزمونمقاومت فیلم خشک رنگ در برابر خمش حول محور استوانه ای  ISIRI 5908
آزمون تعیین چسبندگی قشر خشک رنگ با استفاده از دستگاه برش متقاطع و نوار چسب  ISIRI 5905
آزمون تغییر شکل سریع –(آزمون مقاومت در برابر ضربه ) سقوط وزنه با سنبه سر پهن ISIRI 7508
آزمون جامی شدن  ISIRI 10038
آزمون های خوردگی در اتمسفر های مصنوعی آزمون های مه نمکی ISIRI 10315
آزمون تعیین مقاومت در برابررطوبت قسمت اول :رطوبت متراکم پیوسته (شرجی دائم ) ISIRI 7876-1
آزمون تعیین براقیت فیلم رنگهای غیر متالیک تحت زوایای 20،60،85 درجه     ISIRI 6455
آزمون تعیین مقاومت در برابر خراش قسمت اول :بار گذاری ثابت  ISIRI  6457-1
آزمون مقاومت در برابرخراش قسمت اول :روش بار گذاری متغییر  ISIRI 6457-2
آزمون پوشش قشر خشک رنگ ISIRI 5497
آزمون مقاومت قشر خشک رنگ در مقابل جامی شدن ISIRI 5903
آزمون جدایش کششی) (Pull Off        ISIRI 2015
آزمون چسبندگی ISIRI 4951
آزمون اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ ISIRI 7510
آزمون سختی سنج پاندولی ISIRI 12649
آزمون مقاومت در برابر شستشو ISIRI 289
آزمون مقاومت در برابر سایش ISIRI 339
آزمون ویسکوزیته با کربس ISIRI 5475

 

آزمایش های تعیین خواص فیزیكی مكانیكی رنگ

 

تعیین سختی پوشش های آلی با روش آونگی
تعیین مقاومت فیلم خشك رنگ در مقابل جامی شدن
تعیین مقاومت لایه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه ای
تعیین مقاومت پوششهای آلی به تغییر شكل ناگهانی (ضربه)
تعیین چسبندگی با استفاده از آزمونگر Pull – off
تعیین مقاومت سایشی رنگ های ساختمانی
تعیین چسبندگی با استفاده از نوار چسب
 

 

آزمایش های شیمیایی و محیطی

 

تعیین مقاومت در برابر MEK آستری های زینك ریچ اتیل سیلیكات ( معدنی ) با مالش حلال
تعیین مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ های ترافیك
ارزیابی تخریب پوشش های رنگ- تعیین شدت ، كمیت و اندازه عمومی نقص قسمت 6: درجه بندی درجه گچی شدن بوسیله روش نوار چسب

 

استاندارد 17025 ایزو برای چه آزمایشگاه هایی ضرورت دارد

آزمایش های مقاومت در برابر خوردگی

 

تعیین مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك
تعیین مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبی 100%
تعیین مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وری در آب

 

آزمون رنگ، چسب و غیره

 

آزمون رنگ آستری بر پایه رزین اتیل سیلیکات ISIRI 6458
آزمون رنگ های اپوکسی پلی آمید به شماره های 2920 و 2919 ISIRI
آزمون رنگ آستر اپوکسی سرشار از روی ISIRI7168
آزمون رنگ های اپوکسی قطران به شماره 4042 ISIRI
آزمون پوشرنگ پلی اورتان مورد مصرف جهت تعمیر بدنه خودرو ISIRI 13465
آزمون رنگ پلی اورتان (دوجزیی) ISIRI 5954
آزمون رنگ آلومینیوم سیلیکون نسوز ISIRI 1493
آزمون رنگهای کوره ای بر پایه رزین الکید- ملامین ISIRI 4971,4972
آزمون رنگ ترافیک بر پایه رزین الکید –کلرو کائوچو ISIRI 339
آزمون رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک –ترموپلاست سرد ISIRI 3758
آزمون رنگ ترافیک ترموپلاستیک- گرم ISIRI 3757
آزمون بتونه سنگی ISIRI 4878
آزمون رنگ آلومینیم ISIRI 1176
آزمون رنگ رویه نیم براق تزیینی برپایه رزین الکید ISIRI 5475
آزمون پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیرات بدنه خودرو بر پایه رزین نیترات سلولز ISIRI 13722
آزمون پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیر بدنه خودرو بر پایه رزین الکید ISIRI 13723
آزمون پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات ISIRI -289
آزمون رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه ISIRI 2225
آزمون جلای آلکیدی براق برای مصارف داخلی به شماره 1554 ISIRI
آزمون پوشرنگ روغنی براق الکیدی حلال پایه ISIRI 1700
آزمون رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید ISIRI 1697
آزمون رنگ آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن به شماره 4817 ISIRI
آزمون رنگ برای استخرهای شنا وسایر سطوح بتونی و ساختمانی ISIRI 307
آزمون واش پرایمر ISIRI 4041
آزمون رنگ کوره ای یک پوشش بر پایه حلا لهای آلی مورد مصرف روی بدنه خودرو ISIRI 2398
آزمون -بتونه فوری (سلولزی ) تعمیری ISIRI 4877
آزمون پوششهای پایه سلولزی نیترات جهت کاربرد روی سطوح فولادی ISIRI 6208
آزمون چسب ها –چسب چوب بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی ISIRI-3264
آزمون رنگ ترافیک الکید برایه رزین آلکید – کلروکائوچو ISIRI-339
آزمون جلا الکیدی وارنیش ISIRI-1554
آزمون برپایه رزین وینیل کلراید ISIRI-4818
آزمون پوشرنگ جهت تعمیر بدنه خودرو ISIRI-13723

 

منبع: صنایع شیمیایی رنگین الوان زره سپاهان


بیوگرافی هنرمندان