دانلود آهنگ زیبای انگلیسی more از sam ryder با متن و ترجمه

دانلود آهنگ زیبای انگلیسی more از sam ryder با متن و ترجمه

دانلود آهنگ زیبای more از sam ryder با متن و ترجمه؛ این آهنگ زیبا به معنی لاو می مور یعنی خودم و بیشتر دوست داشته باشم منتشر و تکست شده است.

 

آهنگ بیس دار زیبای love me more از سم ریدر

 

آهنگ انگلیسی روان برای دانش آموزان کلاس های زبان بسیار پربازده است. که علاوه بر یادگیری گرامر و شعر، با لهجه و ریتم بیان جملات انگلیسی نیز آشنا می شوند و در listening آنها تاثیر خوبی دارد.

 

I wanna climb, I wanna dive into the deep blue

من می خواهم صعود کنم، می خواهم در آبی عمیق شیرجه بزنم

 

I wanna run, I wanna fly but doing it with you

من می خواهم بدوم، می خواهم پرواز کنم اما این کار را با تو انجام می دهم

 

Finding the love, building it up, like a cathedral

پیدا کردن عشق، ساختن آن، مانند یک کلیسای جامع

 

I wanna see the rest of the world the same way that you do

من می خواهم بقیه جهان را همانگونه ببینم که شما می بینید

 

I wanna be the home that you leave and you return to

من می خواهم خانه ای باشم که تو آن را ترک می کنی و به آن برمی گردی

 

I wanna stay here in your arms as long as I can do

من می خواهم تا زمانی که بتوانم اینجا در آغوش تو بمانم

 

دانلود در قسمت پایین همین بخش

 

 

The silver hair and golden years

موهای نقره ای و سال های طلایی

 

That seem so far until they’re near

به نظر می رسد تا زمانی که آنها نزدیک هستند

 

There’s so much left to do down here, I know

اینجا خیلی کار برای انجام دادن باقی مانده است، می دانم

 

All anyone wants is just

تمام چیزی که هر کسی می خواهد فقط است

 

More time, more life, more healing

زمان بیشتر، زندگی بیشتر، شفا بیشتر

 

More love, more us, more feeling, yeah

عشق بیشتر، ما بیشتر، احساس بیشتر، آره

 

Oh, I just need, I’m just needing

اوه، من فقط نیاز دارم، من فقط نیاز دارم

 

More you, more nights for dreaming

شما بیشتر، شب های بیشتری برای رویاپردازی

 

These days go by so fast and I

این روزها خیلی سریع می گذرد و من

 

Oh, I just need, I’m just needing more, oh yeah

اوه، من فقط نیاز دارم، فقط به چیزهای بیشتری نیاز دارم، اوه بله

 

 

4 (More) Yeah, I just need, I’m just needing more

More ooh-ooh

(بیشتر) بله، من فقط نیاز دارم، فقط به چیزهای بیشتری نیاز دارم بیشتر

اوه اوه

 

 

I want you to see the sun coming up over the pyramids

می خواهم خورشید را که از بالای اهرام طلوع می کند ببینی

 

I wanna give you everything that you ever wanted

من می خواهم هر آنچه را که همیشه می خواستی به تو بدهم

Oh, but I just need, I just need more time (Ooh)

اوه، اما من فقط نیاز دارم، فقط به زمان بیشتری نیاز دارم (اوه)

 

The silver hair and golden years

موهای نقره ای و سال های طلایی

 

That seem so far until they’re near

به نظر می رسد تا زمانی که آنها نزدیک هستند

 

There’s so much left to do down here, I know

اینجا خیلی کار برای انجام دادن باقی مانده است، می دانم

 

All anyone wants is just

تمام چیزی که هر کسی می خواهد فقط است

 

More time, more life, more healing

زمان بیشتر، زندگی بیشتر، شفا بیشتر

 

More love, more us, more feeling, yeah

عشق بیشتر، ما بیشتر، احساس بیشتر، آره

 

Oh, I just need, I’m just needing

اوه، من فقط نیاز دارم، من فقط نیاز دارم

 

More you, more nights for dreaming

شما بیشتر، شب های بیشتری برای رویاپردازی داری

 

These days go by so fast and I

این روزها خیلی سریع می گذرد و من

 

Oh, I just need, I’m just needing more, oh yeah

اوه، من فقط نیاز دارم، فقط به چیزهای بیشتری نیاز دارم، اوه بله

 

(More) Oh, I just need, I’m just needing

(More) Oh, I just need, I’m just needing

(More) Yeah, I just need, I’m just needing more

Oh, hey

(بیشتر) اوه، من فقط نیاز دارم، فقط نیاز دارم

(بیشتر) بله، من فقط نیاز دارم، فقط به چیزهای بیشتری نیاز دارم

اوه تو

 

(More) Oh, I just need, I’m just needing

(More) Oh, I just need, I’m just needing

(More) Yeah, I just need, I’m just needing more (More)

 

 

There’s not enough time in one life

زمان کافی در یک زندگی وجود ندارد

 

For you and I, there’s not enough time

برای من و تو، زمان کافی نیست

 

Woah, there’s not enough time (Oh, there’s not enough)

وای، زمان کافی نیست (اوه، کافی نیست)

 

in one life (No, there’s not enough)

در یک زندگی (نه، کافی نیست)

 

For you and I, there’s not enough time

برای من و تو، زمان کافی نیست

 

Oh, yeah yeah

اوه، بله بله


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان