عکس های داغ و لورفته ابرو گوندش و رضا ضراب

عکس های داغ و لورفته ابرو گوندش و رضا ضراب

 

 ضراب بازرگان ایرانی مظنون به پولشویی و گوندش با قایق تفریحی لوکس خود به این سفر رفته بودند و پس از بازگشت دو مامور حفاظت شان منطقه را کنترل کردند.

پس از آزادی با قید وثیقه رضا ضراب بازرگان ایرانی مظنون به پولشویی در ترکیه کمتر خبری از او در رسانه ها منتشر می شود.
رسانه های ترکیه روز گذشته جدید ترین تصاویر ضراب را با همسر ترک تبارش ” ابرو گوندش” در بازگشت از سفر تفریحی دو هفته ای شان به یکی از جزایر حاشیه بدروم منتشر کردند.

عکس های داغ و لورفته ابرو گوندش و رضا ضراب

عکس های داغ و لورفته ابرو گوندش و رضا ضراب

عکس های داغ و لورفته ابرو گوندش و رضا ضراب

 
ضراب و گوندش با قایق تفریحی لوکس خود به این سفر رفته بودند و پس از بازگشت دو مامور حفاظت شان منطقه را کنترل کردند. آنهاهمان طور که در آخرین تصویر نیز قابل مشاهده است پیش از پیاده ن ضراب و همسرش از کشتی تفریحی، برای چک کردن منطقه از دوربین استفاده کردند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان