یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

راهنمای آرایش بر اساس انواع فرم لب ها

مجموعه : آرایش صورت
راهنمای آرایش بر اساس انواع فرم لب ها
 
1- لب های بزرگ و قطور:
 
لب ها را در حدود یك میـلیــمتر داخل خط معمولی لب ها می كـشـیـم. سـپـس بـا رژ لـب مـات درون خــطــوط را پــر كنید. هیچ گـاه از بـرق لب بـرای لب های بزرگ استفاده نكنید. در مورد لبهـای بـزرگ بهتر است از مداد لب نیز استفاده نكنید.
 
2- لـبهای كوچك و باریك:

 
لب هـا را در حــدود یك میلیمتر خارج از حدود لب (خط معمولی لب) و پهن تر میكشیم.سپس داخل خطوط را با رژ لب پر كنید. در انتها به وسط لب پایین برق لب بزنید. هیچگاه از رژ لب تیره برای لبهای كوچك استفاده نكنید.
 
3- لبـهای نـامساوی:
 
برای اینگونه لبها لب كوچك را بـر اسـاس لبهـای بــاریك و لب بزرگتر را بر اساس لبهای بزرگ آرایش كنید.


برچسبها:

بیوگرافی هنرمندان