قلب سلطان سلیمان این جا دفن است (عکس)

قلب سلطان سلیمان این جا دفن است (عکس)
قلب و احشاء داخلی سلطان سلیمان قانونی امپراتوری سابق عثمانی در کلیسای "توربک" در مجارستان دفن است.

به گزارش  ناز وب به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه هیاتی از ترکیه اخیرا با سفر به مجارستان در این باره تحقیق و این مساله را تثبیت کرده است.

سلطان سلیمان در قرن شانزدهم بخش عمده ای از تلاش های خود را به جنگ با مجارهامتمرکز کرده بود. وی پیش از جنگ فتح قلعه " زیگتوار" در مجارستان درگذشت و قلب و احشاء داخلی او در محلی در مجارستان به نام "کلیسای توربک" دفن شده است.

البته هنگام دفن قلب سلطان سلیمان این محل کلیسا نبوده است و در سال 1693 یک اتریشی آن را تبدیل به کلیسای کاتولیک کرده است. تصویر زیر کلیسای توربک و در وافع محل دفن قلب و احشاء داخلی سلطان سلیمان قانونی امپراتوری عثمانی است.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان