laghari

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

تصاویری از بارش شدید تگرگ در تهران و کرج باعث ترس مردم شد.

 

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

بارش شدید تگرگ در تهران

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)

تگرگ تهران و کرج را به خود برد!

تگرگ های هولناک تهران را با خود برد (عکس)


بیوگرافی هنرمندان