laghari

صحنه ی باور نکردنی بدنیا آمدن یک نوزاد +تصاویر

صحنه ی باور نکردنی بدنیا آمدن یک نوزاد +تصاویر

این کودک که توسط عمل سزارین به دنیا آمد حتی یک لحظه هم صورت خود را از پوست مادر جدا نکرده و با تمام نیرویش مادرش چنگ میزد.

نوزادی که تازه به دنیا آمده بود محکم صورت مادرش چنگ زده بود و صورتش را روی صورت مادرش گذاشته بود و نمی خواست که کسی او را از مادرش جداکند و هر وقت که کسی میخواست او را جدا کند با صدای بلند جیغ می کشید.

صحنه ی باور نکردنی بدنیا آمدن یک نوزاد +تصاویر

این کودک که توسط عمل سزارین به دنیا آمد حتی یک لحظه هم صورت خود را از پوست مادر جدا نکرده و با تمام نیرویش مادرش چنگ میزد. هرگاه که پزشک یا پرستار میخواستند او را از مادرشان دور کنند او با صدای بلند جیغ میزد و مادرش را میخواست ولی وقتی که به صورت مادرش برمیگشت آرام میشد. در نهایت پرستار با هزاران ترفند او را از مادرش برای شست وشو و مراقبت جدا کرد.

صحنه ی باور نکردنی بدنیا آمدن یک نوزاد +تصاویر

صحنه ی باور نکردنی بدنیا آمدن یک نوزاد +تصاویر

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان