ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تعادل باورنکردنی این مرد روی یک میخ (عکس)

تعادل باورنکردنی این مرد روی یک میخ (عکس)
ناز وب، جو تیانچنگ شهروند چینی در استان هوبی، از انرژی درونی خود یاری میگیرد و تمام بدنش را بر روی سر خود که با میخی صاف از زمین جدا شده، نگه میدارد.
 
 

مطالب داغ چند روز گذشته