laghari

تحقیق، کرم شب تاب چرا می درخشد و نور می دهد!

مجموعه : مقاله و تحقیق
تحقیق، کرم شب تاب چرا می درخشد و نور می دهد!

تحقیق یا مقاله ای کوتاه در مورد این که چرا کرم شب تاب در سیاهی شب خودنمایی می کند و آن چنان زیبا نور از خودش میدهد تا به حال فکر کرده اید که راستی چرا کرم شب تاب شبها از خود نور می دهد؟!

درخشش شب تاب در شب منظره ای بسیار جالب را به وجود می آورد. نوع نر و ماده این جاندار از گذشته های دور مورد توجه همگان بوده است. قسمت مولد نور بدن این جانور از دو عنصر شیمیایی به نام های «لوسیفرین» و «لوسیفراس» تشکیل شده که در قسمت دمی حشره جای دارد.
این ماده در اثر ترکیب با اکسیژن از خود نور منتشر می کند. نور ساطع شده از شب تاب زرد یا نارنجی است. اما به نظر می رسد تولید نور در آنها این باشد که نوع نر و ماده به دنبال پیدا کردن یکدیگر هستند.

 

 


بیوگرافی هنرمندان