عکس های وحشتناک انفجار شکمی که پر از اسپرم بود!

عکس های وحشتناک انفجار شکمی که پر از اسپرم بود!
به گزارش ناز وب، .این وال در کانال باریک گیر افتاده و تلف شده بود توسط اب به ساحل رانده شده بود.  یکی از زیست شناسان موزه جانور شناسی فارو سعی نمود شکم این وال غولپیکر را پاره نماید

آقای جارنی میکلس که از داخل شکم وال خبری نداشت به محض اینکه شکم را درید طوفانی از اسپرماو در در بر گرفت.اهالی جزیره فارو سعی دارند این وال بزرگ را پس از اینکه مواد و احشام شکمش راخالی نمودند اسکلتش را در موزه نگهداری نمایند.
 

 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان