طنز با حال چالش های پیشنهادی برای سال 94

طنز با حال چالش های پیشنهادی برای سال 94

طنز با حال چالش های پیشنهادی برای سال 94

 

 

با توجه به چالش های مختلفی که در سال گذشته توسط افراد معروف و نیمه معروف و نه چندان معروف و گمنام انجام شد، چالش های زیر توسط بررسی های طولی و عرضی به عمل آمده، پیشنهاد می شود:

 

 

* من احمدی نزاد هستم و شورای امنیت رو به چالش سطل آب دعوت می کنم، تا آب رو بریزن اونجایی شون که می سوزه!

 

 

* من فرهاد کوه کن هستم و عاشقی رو به چالش سطل آب دعوت می کنم، تا آب رو بریزه روی پدرش که قراره بسوزه!

 

 

* من یه جوان لیسانسِ بیکار هستم و بقیه هم سن هامو به چالش آب خنک دعوت می کنم، تا بریزن تو گلوشن که از زیادی استفاده از قلیون می سوزه!

 

 

* من ده نمکی هستم و مسئولین اسکار رو به چالش سطل آب دعوت می کنم، تا بریزن رو دلشون که از عدم ارسال فیلم هام به اون جشنواره دلشون می سوزه!

 

 

* من یه شهروند تهرانی هستم وهمشهری هامو به چالش سطل آب دعوت می کنم، تا بریزن رو چشماشون که از آلودگی داره می سوزه.

 

 

* من یک کارمند هستم و همکارامو به چالش سطل آب دعوت می کنم، تا بریزن رو مغزشون که بیشتر از این با دیدن قیمت ها مخشون داغ نکنه.

 

 

* من دکتر ظریف هستم و مخالفین داخلی و خارجی مو به چالش سطل آب دعوت می کنم که بریزن رو دماغشون که با وجود منفی بافی هاشون مذاکره رو خوب پیش بردیم والان داره می سوزه!

 

 

* من یه اهوازی هستم و مسئولین امر رو به چالش سطل خاک خوزستان دعوت می کنم!

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان