احکام تعبیر خواب در ایام ماه

مجموعه : تعبیر خواب
احکام تعبیر خواب در ایام ماه

هر خواب و رویایی در هر شبی از ماه قمری دارای تعبیر خاص و ادله آن می باشد.

 

ماههای عربی مانند محرم- صفر- ربیع الاول و…. در هر روز دارای تعبیر بخصوصی می باشد اگر به عبارتِ صحت ندارد برخوردیم معنای این است که خواب در ان روز هیچ تعبیری نخواهد داشت؛

ولی اگر صحت داشت یعنی آن خواب تعبیر دارد و باید با مراجعه به کلیات تعبیر خواب به دنبال عنوان مطلب خواب خود باشید.

 

خواب و تعبیر آن هم مانند تمام کارهای روزمره وقت و ساعتی دارد. مثلا خواب های بین ساعت 6-10 شب که نزدیک مغرب باشد درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

 

 

احکام تعبیر خواب در ایام ماه قمری و شمسی

 

 

اول ماه: صحت ندارد

دوم: تعبیرش برعکس است

سوم: صحت دارد به تعویق

چهارم: صحیح است به تعویق

پنجم: خلافی ندارد

ششم: صحیح است وموثر

هفتم: خلافی ندارد

هشتم: صحیح است وموثر

نهم: تعبیرش برعکس

دهم: صحت ندارد

یازدهم: صحیح وتعویق

دوازدهم: صحیح است و تعویق

سیزدهم: صحت ندارد

چهاردهم: تعبیرش بر عکس

پانزدهم: بر عکس

شانزدهم: صحیح است وتعویق

هفدهم: صحیح وتعویق

هجدهم: تعبیرش برعکس است

نوزدهم: تعبیرش عکس است

بیستم: صحیح است وموثر

بیست ویکم: صحت ندارد

بیست ودوم: صحیح است وموثر

بیست وسوم: صحت ندارد

بیست وچهارم: بسیار خوبست

بیست و پنجم:  صحت ندارد

بیست و ششم: تعبیرشعکس است

بیست و هفتم: بر عکس است

بیست و هشتم: تعبیرش عکس است

بیست و نهم: صحت ندارد

سی ام: صحیح است وموثر

 

 

تعبیر خواب خوب و بد در ماه هاي قمري

 

ماه محرم: تعبیر خواب در این ماه چندان خیر نیست.

ماه صفر: تعبیر خواب در این ماه اصلا خوب نیست و هر بار با خواب دیدن صدقه بدهید.
ماه ربيع الاول: برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.
ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.
جمادي الاول: خريدو فروش نکند.
جمادي دوم: خواب خوب دير تعبير مي شود.
ماه رجب: گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان: رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.
رمضان: در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.
شوال: خواب بد و غم زود تعبير مي شود، از آن بر حذر باش.
ذيقعده: فقط خواب سفر را سفر نکن.
ذيحجه: خواب سفر را سفر کن. دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.

 

 

جدول زمان های خاص تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

 

در روایت ازسلمان فارسی این روزها از برترین روزهای تعبیر خواب است! در این روایت آمده است علت این روزهای خاص بر می گردد به عددهای کیهانی و کهکشانی.

 

روز 6 ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.
روز 9 ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.
روز 11 ام ماه: شمسی: بعد از 20 روز.
روز 13 ام ماه: بعد از ۹ روز تعبیر می شود.
در روز 14 ام ماه: بعد از 26 روز.
در روز 15 ام ماه: بعد از 3 روز.
در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان