عکسی منتشرنشده و دیدنی از خاتمی و روحانی

عکسی منتشرنشده و دیدنی از خاتمی و روحانی
سید محمد خاتمی و حسن روحانی، روسای جمهور اسبق و فعلی ایران وقتی هر دو نماینده دورۀ اول مجلس شورای اسلامی بودند.
 

عکسی منتشرنشده و دیدنی از خاتمی و روحانی

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان