falhafezz
falhafezz
laghari

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

به گزارش نازوب هنرمندی به نان دنیل آرشام با ایده های جالب در نوع گچ کاری چشم همه را خیره کرده .

 

چند نمونه از کارهای هنرمندی به نام دنیل آرشام که با استفاده از گچ ساخته شده است و به دیوار وصل شده اند.

 

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

گچ کاری های زیبا اثر دنیل آرشام

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین مدل گچ کاری خیره کننده

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)

جدیدترین هنرنمایی خیره کننده در گچ کاری (دکوراسیون)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان