falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

مطالب خواندنی و جالب

از میان 34 مورد همسرکشی، در 85.30 درصد از قتل ها در داخل منزل مشترک زوجین صورت گرفته است، همچنین در 53 درصد از قتل های انجام شده توسط مردان، قصد قبلی در کار نبوده و تصمیم به قتل به طور آنی بوده است.در مورد زنان نیز، 65 درصد از زنان با تصمیم و نقشه قبلی همسرانشان را به قتل رسانده اند.

محمد حسین نجاتی: همسرکشی در جامعه ایران، به عنوان واقعیتی خاموش کمتر دیده می شود اما مسئله ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تأثیر مخرب و نابودکننده ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می گذارد.
قتل های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی از انواع خشونت خانوادگی، فشارها و پیامدهای زیان باری را در خود پنهان دارد.
بر اساس اخرین پژوهش صورت گرفته در دانشگاه الزهرا تهران جدید ترین ویژگی های اجتماعی و فردی زنان و مردان همسرکش استخراج شده است. در این پژوهش با روش کیفی از میان پرونده های جنایی همسرکشی مربوط به قتل هایی که در خلال سال های 1380 تا 1387 در استان تهران رخ داده است، 34 پرونده، 17 مورد مربوط به زن کشی مردان و 17 مورد مربوط به شوهرکشی زنان، به طور تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و تجزیه و تحلیل شدند.

بر این اساس نتایج نشان می دهد که وجود فشارهای روانی اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، در غیاب یا ضعف شبکه های حمایت اجتماعی و فردی، همچنین معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. یافته ها همچنین تفاوت هایی را در الگوی ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخیل در ارتکاب قتل توسط آنان نشان داده اند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی اجتماعی زن وشوهر و خانواده منشأ، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تأثیر داشته اند.

بر اساس پژوهش صورت گرفته کمترین سن زنان همسرکش ، 16 سال و بیشترین سن، 46 سال بوده است. این مقدار سن برای مردان همسرکش، 20 و 75 سال بوده است. بیشترین فراوانی سنی در مورد زنان همسرکش مربوط به سن 16 تا 30 سال و بیشترین فراونی سنی در مورد مردان همسرکش، مربوط به سن 40 تا75 بوده است. این موضوع نشان دهنده جوانی و سن پایین تر زنان نسبت به مردان در زمان ارتکاب قتل است.

مردان بی سواد بیش زنان همسرکشی کرده اند
همچنین سطح تحصیلات زنان همسرکش بالاتر از مردان همسرکش بود و در بین زنان قاتل، بی سواد و زیر سیکل مشاهده نشد و و بالاترین درصد سواد، مربوط به زنان دیپلمه بود. سطح تحصیلی مردان همسرکش بیشتر مربوط به مردان بی سواد و پس از آن متعلق به مردان دیپلمه است.بنابراین مردان بی سواد و کم سواد بیش از زنان در قتل های خانوادگی (همسرکشی) به عنوان قاتل حضوردارند.

وضعیت اشتغال قاتلان
11.76 درصد از مردان قاتل بیکار و 88.24 درصد آنها دارای شغل بوده اند.در 92 درصد از کل پرونده های مورد مطالعه ( 34 پرونده) مردان (قاتل و مقتول) دارای شغل هستند درحالی که 68 درصد از کل زنان (قاتل ومقتول) خانه دار می باشند. برحسب مندرجات پرونده ها، اکثر زنانی که شاغل بوده اند، به علت بی کاری همسرانشان یا به دلیل خرجی ندادن آن ها مشغول به کار شده بودند. در واقع این زنان در شرایط بی کاری شوهر، به ناچار، با مهار ت هایی که داشته اند، مسئولیت امرار معاش خانواده را به عهده گرفته ودر مشاغل خدماتی سطح پایین نظیر آرایشگری، خیاطی و فروشندگی مشغول به کار شده و نان آور خانواده بوده اند. در یک مورد نیز به خاطر بی کاری و اعتیاد زن و مرد، زن برای تأمین معاش و هزینه مواد مخدر، مجبور به تن فروشی شده است.

73درصد از خانواده های درگیر همسرکشی مهاجر بوده اند
نزدیک به 77 درصد از مردان و زنان قاتل در این پژوهش، متولد شهرستان های کشور بوده و در مورد محل سکونت نیز، نزدیک به 30 درصد از مردان قاتل ساکن شهر تهران و 70 درصد از آنان درشهرستان های استان تهران زندگی می کردند. 53 درصد از زنان قاتل نیز در شهر تهران و 47 درصد از آنان در شهرستان های استان تهران زندگی می کرده اند. به عبارت دیگر نیم تا دو سوم قاتلان درشهرهای کوچک استان تهران و بخش های دورافتاده آن زندگی می کرده اند. همچنین حدود دو سوم ( 73درصد) از خانواده های درگیر در پرونده های همسرکشی مهاجر بوده اند. بنابراین مهاجرت عاملی آسیب زا در بحث قتل های خانوادگی (همسرکشی) بوده و مشکلات ناشی از مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به تهران و شهرستان های تابع، در تمام این نوع خانواده ها عاملی مضاعف بر دیگر مشکلات آنان بوده و زمینه ساز ارتکاب جرم از سوی آنان گردیده است.

خبرهای جدید ایران و جهان

71 درصد از زنان قاتل، در زمان ازدواج زیر 20 سال بوده اند
کمترین سن ازدواج در بین زنان قاتل 12 سال و بیشترین سن 30 سال بوده است. اما در بین مردان قاتل کمترین سن 19 سال و بیشترین سن در زمان ازدواج 47 سال بوده است. 71 درصد از زنان قاتل، در زمان ازدواج زیر 20 سال بوده اند. فراوانی رده سنی زنان مذکور در زمان ازدواج، نشان دهنده ی کم سنی زنان در زمان ازدواج است. علاوه بر سن پایین، 72 درصد از این زنان بدون علاقه و شناخت نسبت به همسر و با اصرار و انتخاب خانواده ازدواج کرده بودند. 28 درصد از زنان قاتل نیز با
انتخاب خود و از طریق دوستی، ازدواج کرده بودند؛ اما همگی به جز یک مورد اذعان کرده اند که در امرازدواج، به خاطر سن کم دچار اشتباه در انتخاب شده بودند.

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید
47 درصد قتل ها در ازدواج های بالای 10 سال
کمترین طول مدت ازودواج 3 ماه و بیشترین مدت48 سال بوده است. بیشترین فراوانی طول مدت ازدواج همسران نیز 14 سال بوده است. 26 درصد از زوج ها، طول مدت ازدواجشان زیر یک سال، 26 درصد از یک سال تا 10 سال و 47 درصد بالای 10 تا و تا سقف 48 سال بوده است. بر این اساس در مورد جمعیت مورد مطالعه، بیشتر قتل ها (همسرکشی) در ازدواج های با طول مدت بالای 10 سال رخ داده است. اما پراگندگی وسیع طول مدت ازدواج 3ماه تا 48 سال نشان دهنده این موضوع است که طول مدت ازدواج تاثیری در کاهش و یا افزایش همسرکشی نداشته است و این آسیب، در هر نقطه زمانی از ازدواج زوجین محتمل الوقوع است.

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

نوع و دفعات ازدواج قاتلین
از میان کل پرونده های مورد مطالعه، 76.47 درصد از زوجین هردو در ازدواج اول بوده اند. در 5.88 درصد از موارد، هر دو در ازدواج دوم بوده اند. در 17.64 درصد از پرونده ها نیز فقط زنان قاتل در ازدواج دوم بوده اند و 5.88 درصد هم فقط مردان در ازدواج دوم بودند.
طبق داده های مذکور، اکثر زنان و مردان مورد مطالعه، در ازدواج اول خود دست به قتل شریک زندگی خویش زده بودند. اما در ازدواج دوم، زنان 3 برابر بیشتر از مردان همسر خود را به قتل رسانده بودند.بنابراین می توان گفت که ازدواج دوم برای زنان ناموفق تر و خطرسازتر از مردان بوده است؛ به طوری که شرایط بغرنج تر حاصل از گسست ازدواج اول و اقدام به ازدواج مجدد، فشار به مراتب بیشتری بر زنان نسبت به مردان هم وضعیت آنان وارد کرده و آنان را تا مرز اقدام به قتل همسر (شوهر دوم) پیش برده است.

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

نیمی از زنان و مردان همسرکش در زمان قتل فرزند نداشتند
بیش از نیمی از مردان و زنان همسرکش در زمان قتل، فرزندی نداشته اند و بر این اساس مردان و زنانی که به هر دلیل (طول مدت ازدواج و یا …) دارای فرزند نیستند، بیشتر مرتکب همسرکشی می شوند. حداقل سن فرزندان مردان قاتل، 4 ساله و حداکثر آن 49 ساله بوده است. از نظر وضعیت تأهل نیز، از میان کل فرزندان، 45 درصد آن ها زیر 20 سال سن داشته و مجرد بوده اند و 55 درصد از آن ها بالای 20 سال سن داشته و متأهل بوده اند. حداقل سن فرزندان زنان قاتل نیز 4 ساله و حداکثر، 26 ساله بوده اند.78درصد از فرزندان زنان قاتل مجرد و زیر 20 سال بوده اند و تنها 23 درصد از فرزندان آنان بالای 20 سال و مجرد بوده اند.
با توجه به اطلاعات مذکور و مشاهدات پرونده ها می توان گفت که همسرکشی در بین زوج هایی که فرزندان جوان تر (کودک و نوجوان) و مجرد داشته اند، بیشتر از زوج هایی بوده است که فرزندان مسن تر و متأهل داشته اند. بدیهی است اطمینان از نحوه و میزان تأثیر این عامل- سن و وضعیت تأهل فرزندان به عنوان عاملی بازدارنده در ارتکاب قتل از سوی همسران، نیازمند بررسی های دقیق تر و اطلاعات بیشتراست که در پرونده ها موجود نیست.

اشتغال و تحصیلات والدین قاتلان
نزدیک به نیمی از پدران مردان قاتل مدت ها قبل فوت کرده بودند و اطلاعاتی از آنان در پرونده ها موجود نبود اما در 90 درصد از مواردی که والدین قاتلان زنده بودند، اطلاعاتی در مورد تحصیلات و شغل آنها در پرونده وجود داشت. در بررسی حاضر، شغل اکثر پدران مردان و زنان همسرکش، کارگری بوده و از درآمد پایینی نیز برخوردار بوده اند. در مورد مادران نیز، تمام مادران قاتلین مرد و زن، خانه دار بوده و هیچ منبع درآمدی نداشته اند. در مورد تحصیلات نیز، اکثر مادران و پدران مردان و زنان همسرکش، بی سواد بوده و مادران آن ها از تحصیلات باز هم کمتری نسبت به پدران برخوردار بوده اند.

85 درصد از قتل ها در منزل مشترک زوجین
از میان 34 مورد همسرکشی، در 85.30 درصد از قتل ها در داخل منزل مشترک زوجین صورت گرفته و تنها 4 مرود یعنی 14.70 درصد در بیرون از فضای منزل( در باغ، داخل ماشین، داخل مغازه و بیرون از محدود منزل) صورت گرفته است. بدین ترتیب برخلاف تصور رایج، منزل یا فضای امن سکونت افراد، در شرایطی جزو ناامن ترین فضاهای اجتماعی بوده و می تواند مکان وقوع جرائم و آسیب های سخت و سنگینی همچون قتل همسران به دست یکدیگر باشد.


بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

نوع تصمیم به قتل در زنان و مردان همسرکش
در 53 درصد ( 9 مورد) از قتل های انجام شده توسط مردان، قصد قبلی در کار نبوده و تصمیم به قتل به طور آنی بوده است. در 47 درصد ( 8 مورد) از موارد نیز، قتل با تصمیم و طرح از پیش تعیین شده صورت گرفته بود. در مورد زنان نیز، 65 درصد ( 11 مورد) از زنان با تصمیم و نقشه قبلی همسرانشان را به قتل رسانده بودند که از این میان، 7 مورد با کمک مرد/مردان دیگری تصمیم گیری کرده و شوهران خود راکشته بودند و 4 مورد نیز خود به تنهایی تصمیم به این کار گرفته بودند. 6 مورد از زنان نیز به صورت آنی و بدون کمک و نقشه قبلی و در حین مشاجره با همسرانشان، آنان را به قتل رسانده بودند. که از این میان، 2 نفر در دفاع از خود مرتکب قتل شوهر شده بودند. بنابراین، برحسب یافته های پژوهش می توان گفت الگوی ارتکاب قتل در دو جنس یکسان نبوده و زنان بیش از مردان، همسران خود را با نقشه قبلی می کشند؛ درحالی که مردان قاتل در این خصوص ضعیف تر (با فراوانی کمتر نسبت به زنان) عمل می کنند.

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

آلت قتل مورد استفاده توسط زنان و مردان همسرکش
از میان 17 مورد از قتل های که توسط مردان انجام شده بود، بیشترین ابزار بود (در 41 درصد از موارد) استفاده از کارد و قمه بوده است. بعد از آن ضربه به سر و کوبیدن سر به جسم سخت با 29 درصد در رده بعدی قرار دارد. بیشترین ابزار مورد استفاده توسط زنان نیز در 59 درصد موارد کار یا چاقوی آشپزخانه بوده است. مسموم کردن شوهر، از طریق خوراندن داروی خواب آور قوی، سیانو و قرص برنج با مجموع 18 درصد از موارد در رده ی بعدی قرار دارد.
بنابراین مردان عمدتاً با وسایلی تیز مانند کارد یا قمه و استفاده از قدرت بدنی، دست به قتل همسران خود می زنند، درحالی که زنان علاوه بر استفاده از ابزار تیز خانگی و در دسترس، مثل چاقو یا کارد آشپزخانه، از طریق مسموم سازی شوهر دست به این کار می زنند.

بامردان و زنان همسر کش آشنا شوید

نیمی از زنان با همدست، همسرکشی کرده اند
100 درصد از مردان قاتل، نقش مباشرت در قتل را داشته اند یعنی تمامی مردانی که همسران خود را به قتل رسانده اند، به تنهایی دست به این کار زده و هیچ گونه همدستی نداشته اند. اما در مورد زنان، نیمی از آنان معادل یز با کمک مرد یا مردان دیگری دست به این کار زده ان


بیوگرافی هنرمندان