moharam

بیچاره این دختر پسرها (طنز)

بیچاره این دختر پسرها (طنز)

بیچاره دختر

اگه خوشگل باشن می گن عجب جیگریه! اگه زشت باشن می گن کی اینو می گیره! اگه تپل باشن می گن چه گوشتیه! اگه لاغر باشن می گن چه مردنیه! اگه مودبانه حرفبزنن می گن چه لفظ قلم حرف می زنه!اگه رک و راست باشن می گن چه بی حیاست! اگه یه خورده فکر کنن می گن چقدر ناز می کنه!

اگه سری جواب بدن می گن منتظر بود!اگه تند راه برن می گن داره می ره سر قرار! اگهاروم راه برن می گن اومده بیرون دور بزنه ول بگرده!اگه با تلفن کارتی حرف بزنن می گن با دوست پسرشه!اگه خواستگارو رد کنه می گن یکی رو زیر سر داره! اگه حرف شوهرو پیش بکشه می گن سر و گوشش می جنبه ! اگه به خودش برسه می گن دلش شوهر می خواد می خواد جلب توجه کنه ! اگه…………چکار کنه بمیره خوبه؟

بیچاره پسرها

اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟اگه لباس های معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداری.اگه زیاد بگن دوستت دارم میگن باز چه نقشه ای تو سرته؟

اگه نگن دوستت دارم میگن پای کس دیگه ای وسطه؟اگه زیاد بهتون بزنگن میگن اعتماد نداری.اگه نزنگن میگن سرت خیلی شلوغه.اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی.اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی؟

اگه شام بخوان میگن همش به فکر شکمتی.اگه شام نخوان میگن چی کوفت کردی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان