laghari

طنز، وصف حال آقایان پس از مرگ همسر

طنز، وصف حال آقایان پس از مرگ همسر
مـــــردها کاین گریه در فقدان همســـــر می کنند
بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند !
 
********
خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند !
دشت داغ سینــــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند
 
********
چون مجانین !  خیره بر دیوار و بر در مــــــی شوند
خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــــی  تر می کنند!
 
********
روز و شب با عکــس او ، پیوسته  صحبت می کنند
دیده را از خون دل ، دریای احمــــــــر مــــی کنند !
 
********
در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد  خیــــــر !!
بر رخ ناهیـــــــد و مینـــــــا و صنــــــوبر می کنند !
 
********
بعدٍ چنــــــدی کز وفات جانگــــــــداز  او گذشـــت.
بابت تسلیّت خـــــــود ! فکــــر دیگــــر  مـــی کنند
 
********
دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال
جانشیـــــــــن بی بدیل یار و  همســـــــر می کنند
 
********
کـــــــــج نیندیشید !!  فکــر همســـــــر دیگر نیَند !
از برای بچـــه هاشان ، فکر مـــــــادر مـــی کنند!!!
 
********

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان