عکس های دیدنی از خودنمایی احمقانه یک جوان!

عکس های دیدنی از خودنمایی احمقانه یک جوان!
این جوان با قرار دان یک سطل بر روی سرش و عبور از وسط خیابان ها و بر خلاف جهت عبور ماشین ها باعث حیرت مردم شد. وی که بدون هیچ دلیل موجهی دست به چنین حرکت عجیبی در خیابان زده بود با در جریان قرار گرفتن پلیس دستگیر شد!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان