باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

چکیده ای از زندگی پیرترین دو قلوی باورنکردنی جهان در سن 63 سالگی! این دو برادر که از ناحیه شکم به هم چسبیده هستند و تا کنون پزشکان نتوانستند آن ها را از هم جدا کنند .

آنها با سختی های فراوان با خوشحالی و با رویایی همیشگی این که روزی از هم جدا می شوند زندگی می کنند ! این دو برادر دوقلود دراوهایو زندگی می کنند.

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته