falhafezz
falhafezz
laghari

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

چکیده ای از زندگی پیرترین دو قلوی باورنکردنی جهان در سن 63 سالگی! این دو برادر که از ناحیه شکم به هم چسبیده هستند و تا کنون پزشکان نتوانستند آن ها را از هم جدا کنند .

آنها با سختی های فراوان با خوشحالی و با رویایی همیشگی این که روزی از هم جدا می شوند زندگی می کنند ! این دو برادر دوقلود دراوهایو زندگی می کنند.

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا

باورنکردنی از پیرترین دوقلوی به هم چسبیده 63 ساله!! (عکس)

پیرترین دوقلوی به هم چبسیده در دنیا


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان