تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب جماع، نزدیکی کردن، رابطه جنسی داشتن، آمیزش جنسی، دخول نغوظ و ….

 

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.

اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

اگر در خواب ببیند كه مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و

 

اگر بدهی دارید ادای دین می کنید،

 

اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره

 

اگر قهر هستید آشتی می کنید. خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

 

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم.

 

چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

 

حضرت دانیال گوید :

مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند كه منی از وی جدا گردید.

 

اگر كسی بیند با كسی جماع نمود، دلیل است از آن كس نیكی بیند و حاجت او روا شود.

 

اگر بیند كسی با او جماع نمود، دلیل كه خاندان او توانگر گردند.

 

اگر بیند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت كرد، دلیل كه مردی مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در آن كار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد.

 

اگر بیند با مادر یا خواهر یا كسی دیگر كه بر وی حرام است مجامعت كرد، دلیل كه هفت خویش از وی بریده شود.

 

اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیكی بیند و باشد حج اسلام نماید.

 

اگر بیند با زن كه مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.

 

اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع كرد، دلیل كه كاری كه از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.

 

اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیكی بیند.

 

اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می كرد، دلیل است خیر و نیكی بیند.

 

جابر مغربی گوید :

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل كه در آن سال زنی خواهد یا كنیزكی بخرد.

 

اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

 

اگر بیند با وی جماع كرد، همین دلیل كند و كارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

 

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل كه بر كسی كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد.

 

اگر بیند با زنی بابكار جماع كرد، دلیل كه طالب دنیا و مال حرام شود.

 

اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

 

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت كرد، دلیل كه كارهای دنیای او به نظام شود.

 

اگر مرد پیری كه به كلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانكه درجوانی بود، دلیل كه در كار دین نیك راغب گردد.

 

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیك او شود.

 

اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل كه كارش بد شود.

 

اگر بیند با زنی مجامعت كرد كه مرده بود، دلیل كه كارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت كند.

 

اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت كند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع كردن آسانی كارهای دنیائی او است.

 

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر كسی بیند با زن او كه كنیزك است مجامعت نمود، دلیل كه از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

 

اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل كه خیری به او رسد.

 

اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.

 

اگر بیند كه بازنی دیگر جماع نمود، دلیل كه از او نیكی بیند و حاجتش روا شود.

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

 

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.

 

اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

 

حضرت دانیال گوید :

نزدیکی كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند كه منی از وی جدا گردید.

 

اگر كسی بیند با كسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن كس نیكی بیند و حاجت او روا شود.

 

اگر بیند كسی با او نزدیکی نمود، دلیل كه خاندان او توانگر گردند.

 

اگر بیند با زن خودنزدیکی كرد، چنانكه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته