moharam

چیستان و معمای کودکانه با جواب

چیستان و معمای کودکانه با جواب

چیستان و معمای کودکانه با جواب

 

1. شیر پلنگ بی دم، نه جو خورد،نه گندم. گشت زند توی باغ. دهد عسل به مردم.
2. آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟

3. موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک
4. آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟
5. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟
6. همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟
7. حیوان بسیار خطرناکی هستم که اگر برعکس اسمم را بنویسی رام میشوم؟
8. کدام گیاه است که در باغ سبز در بازار سیاه و در آشپز خانه سرخ است ؟
9. آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟

.

.

.
.

پاسخ:

1.زنبور عسل   2. خرچنگ   3.تفنگ   4.خزنده   5.کوزه   6.دود   7.مار    8.چای   9.لاک پشت

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان