laghari

زن می بینید یا مرد؟ تست جدید شخصیت شناسی

زن می بینید یا مرد؟ تست جدید شخصیت شناسی

با جالب ترین تست شخصیت شناسی در سایت نازوب شخصیت خودتان را به زیبایی و آسانی کشف کنید.

به تصویر زیر نگاه کرده و سپس جواب تست شخصیت شناسی را بخوانید:

در تصویر زیر ابتدا یک مرد دیدید یا یک زن ؟

 

زن می بینید یا مرد؟ تست جدید شخصیت شناسی

 

اگر در ابتدا زنی که روی مبل نشسته است را دیدید احتمالا فردی هستید احساساتی و مثبت اندیش این افراد مبنای تصمیم گیری آنها احساسات هست و برای احساسات بیشتر از منطق ارزش قائل هستند.

 

در واقع این افراد از منطق احساس پیروی می کنند دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند و از دیگران حمایت کنند این افراد بسیار مهربان بوده و انعطاف پذیر هستند و اغلب در زندگی به احساسات بیشتر توجه می کنند.

 

آثار هنری، شعر و… برای آنها بیشتر از نظریات فلسفی  لذت بخش است.

 

اما اگر در ابتدا مردی را مشاهده کردید احتمالا فردی هستید متفکر، منطق گرا و واقع بین این افراد مبنای تصمیم گیری آنها منطق است و چندان توجهی به احساس ندارند.

 

در واقع آنها احساسات را تا حدی که منطق قبول کند قبول دارند. تنهایی و تفکر را بیشتر از مورد توجه بودن و از دیگران حمایت کردن  دوست دارند.

 

آنها از نظر روابط تقریبا خشک بوده و قوانین و منطق بسیار مهم تر از هر چیزی برای آنهاست. نظریات فلسفی بیشتر از خواندن شعر و دیدن آثار هنری برای آنها لذت بخش است.

 

مطالب مرتبط

 

شخصیت شناسی از روی اندام و حالات بدن

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

تست شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه

طالع بینی و شخصیت شناسی با بوی عطربرچسبها:

بیوگرافی هنرمندان