تعبیر خواب حرف ( ا ) به نقل از معبران مشهور

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ( ا ) به نقل از معبران مشهور

ابر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک را تعبیر به خصوص است. اگر کسى خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خداى عزوجل وى را علم و حکمت ارزانى دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ابر را در هوا همى راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد. اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد. اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگى یابد و علم حاصل کند. اگر بیند که ابر بر سر وى سایه همى کرد، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: پادشاهى. چهارم: رحمت. پنجم: پرهیزکارى. ششم: عذاب. هفتم: قحط. هشتم: بلا. نهم: فتنه.
اسمعیل اشعث گوید: ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختى بود و ابر باران برکت و خیر و فراخى بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازى آن را سفیح خوانند، دیدن وى در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از میان ابرهاى سفید، خورشید پرتو افشانى مى‏کند بیانگر آن است که پس از سختى‏هاى بسیارى که در زندگى کشیده‏اید، سعادت و خوشبختى شما را احاطه خواهد کرد.

ابروها

محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب، دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وى تمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فروریخت، تأویلش به خلاف این بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موى ابرویش فروریخت، دلیل است که آهنگ چیزى مى‏کند که از آن چیز وى را بدنامى حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل است قصد چیزى کند، که وى را نیک نامى و صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگى وى زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.
جابر مغربى گوید: اگر یک ابروى خویش را ریخته دید و دیگرى را کنده دید، دلیل که در مال و جاه وى نقصان افتد و بعضى گفته‏اند که بر دینش نقصان حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابرو در خواب دلالت بر آن دارد که در آینده مسائلى پیش مى‏آید که شما را گمراه و نگران مى‏سازد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببینید، بدین معنى است که روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهید کرد. دیدن ابروهاى کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادى به شما مى‏رسد.

ابریشم

محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیمارى بود، و دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه‏ى ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى پارچه ابریشمى قدیمى را در خواب ببیند، بیانگر این است که مرد ثروتمند اما مسنى از او خواستگارى خواهد کرد و زندگى خوبى خواهد داشت. دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب، بدین معنا است که شما احترام و ارج و قرب اجداد و نیاکان خود را به راحتى زیر سؤال مى‏برید.
برایت مى‏گوید: دیدن ابریشم در خواب، به معنى این است که در زندگى به رفاه و خوشبختى کامل مى‏رسید. اگر دیدید که ابریشم تولید مى‏کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. دیدن ابریشم مصنوعى در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس مى‏باشید.

ابلیس

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنى بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بى‏شرم، که همه را بدى آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد بود و او را شکست داد، دلیل که وى را به خیر و صلاح میل بود. اگر بیند که ابلیس بر وى غلبه کرد، دلیل است که به راه شر و فساد مایل بود. اگر بیند که ابلیس او را نصیحت مى‏کرد و وى را خوش مى‏آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابلیس در خواب، علامت این است که شما را، حوادث وحشتناکى در زندگى در بر خواهد گرفت. اگر ابلیس در شکل یک زن زیبا به خواب شما بیاید، دلیل آن بود که شما هرگونه احساس محبتى را که به دیگران دارید نادیده خواهید گرفت.

اپرا

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت مى‏کنید و نتایج خوبى به دست مى‏آورید.
برایت مى‏گوید: دیدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى یا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرایى شرکت کردید معنا این است که کار مهمى انجام مى‏دهید، اما فایده‏ى کمى مى‏برید.

اتاق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

اتاق خواب

هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏دهد. مشاهده‏ى اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله‏اى در تجارت به شما خواهد رسید.
برایت مى‏گوید: اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس و نامیدى خواهید شد. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

اتاق کنفرانس

برایت مى‏گوید: دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

اتاقک

برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در اتاقک کشتى دیدید، به معناى آن است که درگیر دعوایى مى‏شوید که به دادگاه کشیده مى‏شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‏هاى شاهد، در دعوا شکست مى‏خورید.

اتوبوس

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب دید که سوار بر اتوبوس از خیابان‏ها مى‏گذرد، بدین معنا است که وعده‏هایى احمقانه به خود مى‏دهد و با دوستان خود اختلاف پیدا مى‏کند.

اتو کردن

برایت مى‏گوید: دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پیروزى رسیدن در کارها است. اگر در خواب دیدید لباسى را سوزانیده‏اید، به این معنا است که موقعیت خوبى براى آرامش روحیتان پیش مى‏آید.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب بیند که در حال اتو کردن لباس، دست خود را مى‏سوزاند، معنایش آن است که آرامش او را، بیمارى یا حسادت بر هم خواهد زد.

اتومبیل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول رانندگى هستید، نشانه‏ى آن است که در کار و زندگى خود تغییراتى انجام مى‏دهید که باعث نشاط و خوشحالى شما مى‏شود. اگر خواب بینید هنگام رانندگى، ماشین شما خراب و متوقف مى‏شود، نشانه‏ى آن است که خوشگذرانى شما به آن اندازه که انتظارش را دارید، ادامه نمى‏یابد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معناى آن است که صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

اثاث منزل

بیتون مى‏گوید: دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

اجاره

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته‏اید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد. اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه‏ى آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

اجاق

برایت مى‏گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‏ى خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى‏سوزد، نشانه‏ى آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‏تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

اجاق گاز

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اجاق گاز در خواب، دلالت بر پا در میانى شما در از بین بردن اختلاف و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب دید که مشغول آشپزى بر روى اجاق گاز است، معنایش آن است که با قدردانى و سپاسگزارى افراطى، دوست صمیمى خود را از دست مى‏دهد.

احتیاج – نیاز

برایت مى‏گوید: احساس نیاز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

احضار ارواح

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در مراسم احضار ارواح دیدید، به معناى آن است که آشنایى و دوستى با افراد غریبه، تأثیرات منفى در زندگى شما خواهد گذاشت.

اخبار

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خبر خوشى شنیدید، علامت آن است که خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنیدید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به شما خواهند داد.

اخراج

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اخراج شده‏اید، نشانه‏ى آن است که به سعادت مى‏رسید و اگر در خواب دیدید که کسى را اخراج کرده‏اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏کنید.

اخلاق

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‏ادب و بداخلاقى را دیدید، نشانه‏ى آن است که با موانع دشوارى روبه‏رو مى‏شوید.

ادرار کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که ادرار کند، به جایگاهى که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام‏دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد، و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که در جایگاهى مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جاى ادرار خون همى رفت، دلیل کند که او را فرزند آید و اگر بیند که به جاى ادرار چرک و خون مى‏رفت، دلیل کند که او را فرزندى آید به تن معلول. بعضى از معبران گفته‏اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همى خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
کرمانى گوید: اگر بیند که اندر چاهى ادرار کرد، دلیل کند که از کسى مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همى کرد، دلیل کند که او را فرزندى آید که قرآن ظاهر خواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخى از ادرار ریخت و برخى با خود داشت، دلیل کند که برخى از مال وى برود و برخى اندوه و غم از وى جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وى همى مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندى آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار همى کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه‏ى وى به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ادرار در خواب، به موقع خویش، مرد را توانگرى رسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادى باشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولى بود و خلیفه را مرگ بود و قاضى را عزل و بازرگانان را زیان بود در تجارت.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که در خانه‏ى خویش به موضعش ادرار همى کرد، دلیل کند که به مال خویش بر عیال خویش هزینه کند، لیکن عوض آن باز آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى‏هایى خواهید داشت. دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ى آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

ادویه

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى‏خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما کم مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که ادویه مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

اذیت و آزار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى شما را اذیت مى‏کند، به معناى آن است که دشمنان بر علیه شما اقدام مى‏کنند. دیدن تجربه‏ى آزار دهنده در خواب، بدین معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید.

اراذل و اوباش

برایت مى‏گوید: دیدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است که به شما زیانى خواهد رسید.

ارتداد

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مرتد در خواب، بیانگر دوستانى است که به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى کفرآمیز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد.

ارتش

برایت مى‏گوید: دیدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى‏باشد.

ارز (پول خارجى)

بیتون مى‏گوید: ارز در خواب، نشان پنهان کردن چیزى مى‏باشد. کار کردن با ارز نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد.

ارزن

برایت مى‏گوید: کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسایش در زندگى مى‏باشد.

اردک ماهى

بیتون مى‏گوید: دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى‏کنند.

ارتقاء

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه‏ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى‏باشد.

ارث

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید ارثى به شما رسیده، بدانید که به آرزوهاى خود خواهید رسید.

اردو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید در اردوگاهى هستید، دوستان شما در زندگى موفق خواهند شد و شما آینده‏ى خوبى نخواهید داشت. اگر دخترى خواب ببیند در اردوى نظامى شرکت کرده، علامت آن است که به اولین خواستگار جواب مثبت خواهد داد و اردوى کار در خواب، نشانه‏ى آن است که اتفاقى تلخ در انتظار شما است.

ارکستر

برایت مى‏گوید: ارکستر را در خواب دیدن، علامت آن است که در جشن بزرگى شرکت مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در ارکستر مشغول نواختن ساز هستید، نامزدى وفادار و بادب خواهید داشت. اگر به آهنگ در ارکستر گوش مى‏دهید، نشانه‏ى سعادتمند شدن است.

ارگ

بیتون مى‏گوید: اگر صداى ارگ را در کلیسا بشنوید، علامت آن است که افراد خانواده از هم جدا مى‏شوند. آهنگ دلپذیر ارگ در خواب، نشان سعادتمندى مى‏باشد. آهنگ غمناک ارگ در خواب، نشانه‏ى از دست دادن دوست یا مقامى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ى آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

ارواح

**متن=بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روحى را ببینید، نشانه‏ى مشکلات غیرمنتظره‏اى مى‏باشد. روح با لباس سفید، به معنى بیمارى یکى از نزدیکان شما و روح با لباس سیاه به معنى بى‏وفایى و نیرنگ است. اگر ارواح در خواب به در و دیوار خانه‏تان مى‏کوبند، نشانه‏ى حادثه‏اى هولناک مى‏باشد.

اروپا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به اروپا سفر کردید، دلیل آن که مسافرتى خواهید داشت که منافع مالى خود را تثبیت مى‏کنید و اگر زنى در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد، باعث نامیدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

اره

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختى را برید، دلیل است که از صحبت مردى که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به پاره ببرید، دلیل است که مانند این، وى را فرزندى دیگر بیاید، یا برادر یا خواهر.
کرمانى گوید: اگر دید که اره فراگرفت یا بخرید یا شخصى بدو داد، دلیل است که اگر پسر دارد، وى را پسرى دیگر آید، و اگر دختر دارد،وى را دخترى دیگر آید، و اگر فرزند ندارد، چهارپایى دارد. دلیل است که چهارپایى مثل آن نصیب او گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اره در خواب دیدن بر سه وجه بود. اول: فرزند. دوم: خواهر. سوم: انباز.
بیتون مى‏گوید: دیدن اره در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها مى‏باشد. اره دستى در خواب، بیانگر آن است که زندگى خانوادگى شما با شادى و خوشى در جریان است. صداى اره در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى مى‏باشد. گم کردن اره در خواب نشانه‏ى مشکلات و بدبختى مى‏باشد.

از خجالت سرخ شدن

برایت مى‏گوید: معنایش این است که عاشق شده‏اید و جرئت بیان آن را ندارید. اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگرى را بینید، نشانه‏ى آن است که به خواستگاریتان مى‏آیند.

از زندان آزاد شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

ازدحام

برایت مى‏گوید: اگر در خواب جمعیت زیادى را در حال ازدحام بینید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارهایتان مى‏باشید.

ازدواج

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید که عروس شده‏اید اما احساس خوشحالى نمى‏کنید،نشانه‏ى آن در زندگانى با مشکلاتى روبه‏رو خواهید شد. دیدن مراسم ازدواج دیگران معنایش آن است که در زندگانى موفق خواهید بود. اگر خواب دیدید که در حال بستن پیمان ازدواج مى‏باشید، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار در مسیر زندگیتان مى‏باشد. و ازدواج با شخصى خارجى نشانه‏ى درگیرى و دعوا با دیگران خواهد بود.
برایت مى‏گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

اژدها

محمد بن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوى بود. اگر بیند اژدهایى داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مى‏کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را شکست دهد. اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وى بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند اژدها وى را فروخورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وى را هلاک نماید. اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنى بزرگ وى را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.
بیتون مى‏گوید: دیدن اژدها در خواب، علامت شهوات نفسانى است که ممکن است به دیگران اجازه دهید، از تمایلات شما سوء استفاده کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى همنشین مى‏شوید. دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.

اسارت

بیتون مى‏گوید: اگر شما در خواب ببینید که اسیر شده‏اید، به معناى آن است که احتمالا خیانتى مى‏بینید که نمى‏توانید آن را حل و فصل کنید، بدین خاطر دچار بدشناسى و نامیدى مى‏شوید. اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است که شغلى در سطح پایین به دست مى‏آوردید. اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى‏شود و مورد سرزنش قرار مى‏گیرد.

اسب

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اسب تازى را به خواب دیدن، دلیل بزرگى و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازى نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگى دولت یابد، بر قدر نیکویى و قیمت اسب.
کرمانى گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کارى کند که بر وى گواهى دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کارى نماید که وى را مال و مهترى حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگى یابد.
جابر گوید: اگر بیند اسب مادیان فراگرفت، یا شخصى بدو داد و بر وى نشست، دلیل که زن خواهد و بر وى مبارک بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر بیند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روى و با جمال است. اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اسب در خواب، هواى نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هواى نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هواى نفس او صعب‏تر بود به بدى، و بدان که هر اندامى از اندام‏هاى اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه را اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز. دوم: مرتبت. سوم: فرمانروایى. چهارم: بزرگى. پنجم: خیر و برکت. اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودى با زن وى فساد نماید. اگر بیند سگى بر اسب نشسته بود، دلیل که مغى با زن او فساد نماید.
بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سفید در خواب یا سوار شدن بر آن، نشانه‏ى آن است که با افراد دانا همنشین مى‏شوید اما اگر اسب لاغر و کثیف باشد، نشانگر آن است که دوستى از اعتماد شما سوء استفاده مى‏کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانگر آن است که سعادت در انتظار شما خواهد بود. اگر در خواب خود را سوار بر اسبى با نژاد اصیل و رنگ کهر دیدید، بدین معنا است که ثروتمند مى‏شوید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که تسلیم پیشرفت‏هاى زودگذر مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسب در اصطبل، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب سوار بر اسبى آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقى را آرام آرام طى مى‏کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبى سرکش شده‏اید، بدین معنا است که به هدف خود نمى‏رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‏ى آن است که از لحاظ مادى و معنوى در خطر هستید.

اسب سوار

بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سوار در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى یک عشق مخفیانه است و براى مردها، شنیدن اخبار مهم است.

اسباب خانه

برایت مى‏گوید: تمیز کردن اثاثیه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

اسباب کشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشى دیدید، نشانگر آن است که به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد که مجبور مى‏شوید، حالت مبهم خود را تغییر دهید.

استاد دانشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن استاد دانشگاه در خواب، معنایش آن است که به خاطر بى‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شوید.

استحمام

بیتون مى‏گوید: حمام کردن زن حامله در خواب، بیانگر سقط جنین است و اگر مردى چنین خوبى ببیند، نشانه‏ى خیانت است و او باید بعد از این در انجام معاملات دقت بیشترى داشته باشد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول استحمام ببیند، بدین معنا است که باید در انتخاب دوست دقت بیشترى انجام دهد. اگر شخص جوانى در خواب خود را مشغول شست و شو ببیند، علامت آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف، شده است. اگر بیوه زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که در انتظار همسرى دیگر است. اگر در خواب دیدید که در آب دریا مشغول آب تنى هستید، علامت آن است که بعد از اتمام تحصیلات به شغل مورد علاقه‏ى خود دست مى‏یابید.

استخدام

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را استخدام مى‏کنید نشانه‏ى ضرر مالى است. اگر در خواب دیدید که بیکار هستید و براى استخدام در جایى به دنبال کار مى‏گردید، نشانه‏ى آن است که کار را از روى اخلاص انجام مى‏دهید و دیگران همیشه نیازمند شما خواهند بود.

استخراج معدن

برایت مى‏گوید: دیدن استخراج معدن در خواب، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى دیدید، معنایش آن است که دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند.

استخوان

محمد بن سیرین گوید: استخوان در خواب، مالى بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بى‏گوشت بود، دلیل کند که اندکى خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسى استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند استخوان کسى را که شکسته بود مى‏بست، دلیل کند که بزرگى و صنعت‏هاى گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضى از معبران گفته‏اند: کار بینوایى از او به نوا گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال. دوم: خویشان. سوم: فرزند. چهارم: قیم خانه. پنجم: مال. ششم: برادران. هفتم: یار و انباز بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که استخوان‏هاى زیادى روى هم تلمبار شده‏اند، دلالت بر گرسنگى و قحطى دارد. اگر شما در خواب ببینید که استخوان‏هاى بدنتان از پوست شما بیرون زده، بدین معنا است که فردى تصمیم دارد به شما ضرر برساند.
برایت مى‏گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه‏ى انجام دادن کارهاى زیاد است. اگر در خواب ببینید که جلوى سگى استخوان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که دیگران محبت‏هاى شما را نادیده مى‏گیرند. اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزى است. استخوان ماهى
برایت مى‏گوید: قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

استراحت کردن

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

استعفاء

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از مقام خود استعفاء داده‏اید، به معنى کوتاهى در انجام وظایف است. دیدن استعفاء دیگران در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

استغفار

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنى آمرزش خواستن از خداى عزوجل.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار مى‏کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانى دارد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: استغفار کردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: مال. دوم: فرزند. سوم: آمرزش از حق تعالى. چهارم: توبه کردن از گناهان.

استقلال

بیتون مى‏گوید: استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید.

استفراغ

برایت مى‏گوید: دیدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است که شانس به شما رو مى‏کند.

اسفناج

محمد بن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وى، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همى خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسفناج در خواب، نشانه‏ى سلامتى کامل است.

اسفنج

بتون مى‏گوید: دیدن اسفنج در خواب، بدین معنا است که فریب اطرافیانتان را مى‏خورید. اگر در خواب از اسفنج براى تمیز کردن اجسام استفاده کردید. بدین معنا است که از حماقت خود رنج مى‏برید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل مى‏کنید.

اسقف کلیسا

برایت مى‏گوید: دیدن اسقف کلیسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا مى‏گیرید، علامت آن است که شما دشمن دارید.

اسکلت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را به صورت یک اسکلت ببینید، نشانگر آن است که به خاطر موضوعى بیهوده، رنج مى‏برید. اگر در خواب ببینید اسکلتى دایما به دنبال شما مى‏آید، دلیل بر وقوع پیشامدى است.

اسکلت مرگ

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکلت مرگ در خواب، به معناى آن است که رفتار منفى دیگران روى شما تأثیر گذاشته و خوشبختى از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب بر روى اعلامیه‏اى تصویر اسکلت مرگ را دیدید، به معناى آن است که شما نباید از چیزى واهمه داشته باشید و باید در انتظار وقایع خوشایندى باشید.

اسکله

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکله در خواب، نشانه‏ى جهانگردى است. اگر در خواب بر روى اسکله‏ایى ایستاده و کشتى‏ها را مشاهده کنید، بیانگر برآورده شده آرزوهاى شما مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذیرد.

اسکناس

برایت مى‏گوید: دیدن اسکناس‏هاى زیاد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعیت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‏ى آن است که چیزى موقعیت شما را تهدید مى‏کند.

اسکیت

برایت مى‏گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه‏ى آن است که باید در تصمیم‏گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه‏ى آن است که با فرد جدیدى آشنا مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کفش‏هاى اسکیت در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناسازگارى با اطرافیان است.

اسکى

برایت مى‏گوید: دیدن چوب‏هاى اسکى در خواب، به معناى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکى هستید، به معناى آن است که کارى انجام مى‏دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است.

اسکى روى یخ

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول اسکى روى یخ هستید، نشانه‏ى آن است که براى پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده مى‏کنید و اگر دیگران را مشغول بازى دیدید، نشانه‏ى آن است که شما بین دوستانتان تفرقه مى‏اندازید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکى یخ مى‏شکند، نشانه‏ى آن است که از حمایت دوستى ارزشمند برخوردار مى‏شوید.

اسلحه

برایت مى‏گوید: دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل مى‏بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با اسلحه به شما شلیک کردند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر زنى در خواب بیند که با اسلحه به طرف کسى تیراندازى مى‏کند، نشانه‏ى آن است که به خاطر مشاجره با دیگران شهرت او به خطر مى‏افتد.

اسهال

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است که در اثر بى‏دقتى دیگران از انجام کار خود نامید شده که این امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

اسید

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسیدهاى سمى در خواب، علامت آن است که خیانت دشمنان بر ضد شما آشکار مى‏شود. نوشیدن اسید در خواب، نشانگر پریشانى اوضاع شما است. اگر زنى در خواب ببیند که مشغول نوشیدن مشروبات الکلى است، نشانه‏ى آن است که براى رفع مشکلات دیگران سلامتش به خطر مى‏افتد.

اشتباه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دچار اشتباهى شوید، نشانه‏ى بى‏احترامى دیگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏اید و آن را در خواب ببینید، بدین معنا است که اهمیت زیادى به خود مى‏دهید.

اشتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى خود را بر اشترى مجهول بیند که به شتاب همى رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیبند بر اشترى جولان همى کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر اشترى نشسته بود و راه گم کرده مى‏راند و ندانست راه راست کجا است، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شترى یافت، دلیل است بر این که زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن که خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از وى روى بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند بر اشتر مست خشم‏آلود نشسته بود، دلیل که بر مردى بزرگ غلبه کند. اگر بیند با اشترى جنگ و نبرد مى‏کرد، دلیل است با مردى عجمى که دشمن بود وى را، خصومت افتد. اگر بیند اشتر را همى دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى گوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند که اشتر را قربانى مى‏کرد و گوشت او را به هر کسى مى‏داد، دلیل که مردى بزرگ در آن جا قربانى شود یا بمیرد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وى است و از اشتران اعرابى بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمى بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنى بیند اشترى را بخورد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدان که پوست اشتر نیز همین، دلیل را دارد و بعضى معبران گفته‏اند: میراث یابد. اگر بیند اشتر با او سخت گفت، دلیل است خیر و نیکى بدو رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اشتر در خواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمى. دوم: مردى امیر. سوم: مرد مؤمن. چهارم: سیل. پنجم: فتنه. ششم: آبادانى. هفتم: زن. هشتم: حج. نهم: نعمت. دهم: مال و اشتر عربى، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمى، دلیل بر مردم عجمى و بدان که اشتربانى به تأویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست‏کننده کارها بود.

اشتر مرغ

محمد بن سیرین گوید: اشتر مرغ در خواب مرد بیابانى بود. اگر اشتر مرغ ماده بود زن بیابانى بود. اگر بیند اشتر مرغ ماده گرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که زنى بدین صفت که گفتم بخواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند بر اشتر مرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابانى رود و بعضى از معبران گفته‏اند که بر مردى بیابان نشین غالب شود و به کارى بزرگ رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند اشتر مرغ را بکشت، دلیل که بر مردى بیابانى دست یابد و او را شکست دهد. اگر بیند در خانه اشتر مرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردى بیابانى او را مالى حاصل شود. اگر دید که بچه اشتر مرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانى او را حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر دید بر اشتر مرغ بنشست و آن اشتر مرغ او را در هوا برد و دیگر باره از هوا به زمین آمد، دلیل که با مردى بیابانى به سفر رود و باز آید با سود و منفعت بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

اشتیاق

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادى است که سال‏ها منتظرش بود.
اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسى ببینید به معناى آن است که خبرهایى خوب از دوستانتان خواهید شنید.

اشراف

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با طبقه‏اى اشراف همنشین شده‏اید، بدین معنا است که به مسائلى بیهوده، علاقه نشان مى‏دهید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏کند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان