تعبیر خواب حرف د

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف د

تعبیر خواب حرف د، کلماتی که با دال شروع می شود

 

تعبیر خواب و رویای شما بر اساس رویدادهایی که برای شما رخ داده و با حرف د هستند.

 

نکات مهم خواب:

  1. خوابهایتان را برای کسی بازگو نکنید.
  2. برای خوابهای بد و ترسناک به مستحق صدقه بدهید.
  3. خواب های بد امنیت شما را در دنیای واقعی تضمین می کند.
  4. قبل از خواب با ذکرهای آرامبخش الهی بخوابید.

 

داد و فریاد،ناله

داد و فریاد:در خواب نشانگر فاجعه است.
 
 
تعبیر خواب حرف د

دادگاه، دادگستری

دیدن دادگاه: خواب بیننده باید دنبال حقش باشد.
به دادگاه دعوت شدن: صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
توسط دادگاه محکوم شدن: خواب بیننده به خاطر کاری که در اصل،لیاقت سپاسگزاری را می داشت،با ناسپاسی رو به رو خواهد شد.
شاهد دادگاه بودن: شخص باید به کسی که در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته کمک کند.

 
تعبیر خواب حرف د

دارو

دارو ساختن: نشانه بیماریست.
دارو دادن: کسی که دارو می خورد،در بازی زندگی شانس می آورد.
دارو خوردن: نشانه زیان هاییست،که می توانند در آینده جبران شوند.
گیاهان دارویی را دیدن یا خوردن: خبر از به اتمام رسیدن معاملات تجاری خراب می باشد.

 
تعبیر خواب حرف د

دانشگاه

دیدن دانشگاه: به معنی پیشرفت های روحیست.
به دانشگاه رفتن: خبر از سعادت و خوش شانسی در آینده می دهد.
در دانشگاه انتخاب شدن: نشانه افتخاری بزرگ برای شخص،اما همزمان،یک زندگی یکنواخت و خسته کننده را می دهد.

تعبیر خواب حرف د

در آغوش گیری

در آغوش گیری را دیدن: چنانچه خواب بیننده احتیاط نکند،ممکن است به چنگ شخصی بی وجدان اسیر شود.

 
تعبیر خواب حرف د

درخت کاج

درخت کاج دیدن: به معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد.

 
تعبیر خواب حرف د

درد

درد احساس کردن: شخص در انجام یک کار امیدی به موفقیت ندارد.
درد زایمان:نشانگر نگرانی و درد و رنج است.
 
تعبیر خواب حرف د

دامن در رویای زنان

گردش یا مهمانی ای برای خواب بیننده،از درجه اهمیت خاصی برخوردار است.
دامن زیبا و شیک: صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود.
دامن کهنه و مندرس: نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است.
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه: از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت.
دامن گشاد یا بیش از حد بلند: خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود.
دامن لکه دار: صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند.
تعبیر خواب حرف د

دامن در رویای مردان

دامن: در یک جریان،دست زنی در کار است.
دامن زیبا: قول یک پیروزی فریبنده را می دهد.
دامن کهنه و پاره: خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد.

تعبیر خواب حرف د

درشکه

درشکه با اسب: به معنی خوش شانسی و سعادت است.
درشکه با گاو: نشانه شادی و سرور است.
درشکه با الاغ: خبر از داستان های احمقانه می دهد.

 
تعبیر خواب حرف د

دروازه

دروازه شانس می آورد.
دروازه ای باز: خبر از دیداری ناخوشایند می دهد.
از دروازه ای باز عبور کردن: خواب بیننده از طرف کسی مورد استقبال قرار می گیرد.
دروازه بسته: صاحب رویا از جانب کسی به طور غیردوستانه پذیرفته می شود.

 
تعبیر خواب حرف د

دره

دره را دیدن یا در آن راه رفتن: چنانچه دره سیز و خرم باشد، دوران یک زندگی بدون آلایش و شادی بخش از راه می رسد. اگر دره تاریک و گرفته باشد، نشانه ضرر و زیان به علت افراط می باشد.

 
تعبیر خواب حرف د

دریا

دریای آرام و ساکت دیدن: صاحب رویا به استقبال روزهای آفتابی و زیبا می رود.
دریای طوفانی دیدن: مبارزه ای سخت در پیش است.
در دریای طوفانی شنا کردن: خواب بیننده فرصت خواهد یافت،تا دلواپسی های روزمره خود را برای مدت کوتاهی فراموش کند.
در دریای طوفانی افتادن: باید انتظار ضربه سختی را از طرف سرنوشت داشت.
غرق شدن در دریا: به معنی رهایی از سرنوشتی شوم،یا یک وضعیت کاملا خطرناک است.
دیدن ماهی های دریا: صاحب رویا از تخیلات واهی رنج می برد.

 
تعبیر خواب حرف د

دزدی،سرقت

شاهد دزدی بودن: صاحب رویا یک ماجرای دلبستگی را تجربه خواهد کرد.
خودت دزدی کنی: شخص در آرزوی مال و ثروت است.
توسط دزدی مورد دستبرد واقع شدن: خواب بیننده باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد.

 

تعبیر خواب حرف د

دستبند

دستبند به دست داشتن: خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد.
دستبند کادو گرفتن: خبر از شادی و سرور می دهد.
دستبندی را به دست دیگری دیدن: به معنی خرج های بیهوده است.
دستبند سیاه: نشانه بیماریست.
دیدن دستبندها: نشانه خرج های غیر ضروریست.

 
تعبیر خواب حرف د

دستکش

دست کش گرفتن:شخص ادعای بی موردی از کسی خواهد کرد.
دستکش به دست کردن: شادی و نشاط می آورد.
در دست داشتن: نشانه شانس و اعتبار است.
دستکش پاره دیدن: به صاحب رویا بی توجهی خواهد شد.
گم کردن دستکش: به معنی درگیری و مشاجره است.

تعبیر خواب حرف د

دستمال

دیدن در خواب: صاحب رویا دچار شرمندگی بدی خواهد شد.
دستمال را گم کردن: اطرافیان خواب بیننده توسط کسی شرمنده خواهند شد.

 
 
تعبیر خواب حرف د

دشنام دادن،فحش دادن

به خواب بیننده فحش داده شود: به معنی جدال و نزاع می باشد

 
تعبیر خواب حرف د

دعا و عبادت کردن

دعا:نشانه ترس از خداوند است و ایمنی پیدا می کنید.
دعا خواندن در یک مکان مقدس مانند کلیسا و مسجد: به معنی عذاب وجدان است.
دعا در هوای آزاد، در جلوی یک عکس مقدس: نشانه وحشت در ارتباط با موجودیت است.

 
تعبیر خواب حرف د

دفن کردن

نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در پنهان نمودن تمایلات درونی مخرب داشته،و وانمود به ترک عادات ناشایسته می کند.

 
تعبیر خواب حرف د

دکل

دیدن دکل:صاحب رویا در زندگی سربلند و سرافراز خواهد بود.

 
تعبیر خواب حرف د

دلقک

اگر در خواب دلقک دیدید، به صاحب رویا چیز با ارزشی اهدا می شود.
خود دلقک بودن: دوستان و نزدیکان خواب بیننده در درک صحیح او عاجزند.

 
تعبیر خواب حرف د

دلو، سطل

دیدن دلو:خواب بیننده از موضوع جدیدی اطلاع خواهد یافت.

 
تعبیر خواب حرف د

دم

حیوانات با دم بلند: صاحب رویا در انجام کاری،دچار آزار و اذیت بی پایان خواهد شد.
دم حیوانی را گرفتن: خواب بیننده کاری را اشتباه انجام می دهد.
دیدن حیوانی که دم خود را تکان می دهد: به معنی شادی و نشاط است.

 
تعبیر خواب حرف د

دماسنج

صاحب رویا با شخصی غیرقابل اعتماد،تجربه تلخی را انجام می دهد.

 

تعبیر خواب حرف د

دمپایی، کفش

دمپایی: این که نباید به زور مطیع کسی شدن را، گوشزد می کند. کمی از خودتان اراده داشته باشید.
دمپایی خریدن: خواب بیننده مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد.
دم پایی هدیه گرفتن: به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده نزدیک را می دهد و در افراد متاهل،زن مجبور به پیروی از خواسته شوهرش می باشد.
دمپایی به پا داشتن: خبر از یک صحنه ناخوشایند در خانه می دهد.
دمپایی چوبی دیدن: احتمال این خطر وجود دارد که صاحب رویا قدرت طلب و ستیزه جو شود.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دندان

دندان زیبا دیدن و داشتن: قول دوستان و آشنایان متمول را می دهد. به خواب بیننده قول سودهای کلانی را در آینده می دهد.
دندان خراب یا لق دیدن یا داشتن: خبر از یک آشنایی و یک رابطه بدون منفعت می دهد. خواب بیننده دچار ضررو زیان مادی خواهد شد.
دندان های در حال افتادن یا کشیدن: خبر از یک بیماری سخت می دهد. نشانه یک کار اشتباه می باشد.
دندان کسی را کشیدن: خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد.
دندان پر کردن: اشاره به مشکلات مادی می کند.
داشتن دندان مصنوعی: خواب بیننده به یک موفقیت ظاهری دست می یابد. به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد.
دندان درد داشتن: خرجی غیرمنتظره،ضربه سنگینی به وضعیت اقتصادی شخص خواهد زد.
استفاده کردن از خلال دندان: خواب بیننده از نظر مادی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت.
دندان پزشک: یکی از دوستان صاحب رویا، او را از موقعیتی نامطمئن نجات خواهد داد.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دوچرخه

راندن و خریدن دوچرخه: خواب بیننده در معرض تهدید تصادفی کوچک در خیابان می باشد. خواب بیننده فعالیت ورزشی خواهد داشت که باز هم باید مراقب باشد.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دود

دود سیاه یا تیره: خبر از ناخوشنودی ها می دهد.
دود سفید: قول سعادت و نیک بختی را،تنها برای مدتی کوتاه می دهد.
دود آتش: نشانه عزت و توانگری می باشد.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دوربین

دیدن یا کار کردن با دوربین: قول آینده ای درخشان و سرشار از نعمت را می دهد. و اگر دوربین خراب باشد یعنی عدم امنیت و حواستان را جمع کنید.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دوش حمام

دوش آب سرد: صلاحیت خواب بیننده و مقاصد واقعی او شناخته نخواهد شد. آب گرم نشانه ی سلامتی است. در مقابل جمع دوش بگیرید خبر خوشحالی زیادی به شما می رسد.

 

تعبیر خواب حرف د

 

دهان

دهان بزرگ داشتن: خواب بیننده در نظر دارد که در آینده یک سخنران خوب شود. یا در یک جمع بزرگی حرف می زند.

 

تعبیر خواب حرف د

دیگ

دیگ به طور کلی خبر از هیجانی زیاد می دهد.
دیگ غذا دیدن: برای صاحب رویا مهمان خواهد آمد.
تعمیرکار دیگ: خبر از مشاجره می دهد.
سازنده دیگ: صاحب خواب، عروس یا داماد می شود.

 

تعبیر خواب حرف د

دینامیت

دینامیت در حال انفجار: خواب بیننده نزد دیگران بسیار معتبر و محبوب خواهد شد.

 

تعبیر خواب حرف د

دیوار

خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن بسیار تلاش کرده است، نخواهد رسید و به بن بست می رسد. اگر دیوار خراب باشد زحمات شما در مورد امور دنیوی بی نتیجه می ماند.

از دیوار بالا رفتن: غلبه بر موانع است. روی دیوار ایستادن، به هدفتان می رسید.
از دیوار پریدن: نشانه اقدامی مخاطره آمیز می باشد و پایین افتادن در کارهایتان موفق نمی شوید راه و روشتان را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب حرف د

دیوانه

دیوانه را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:صاحب رویا طرفدار حقیقت بوده،و یک شادی بزرگ را تجربه می کند.

 

تعبیر خواب حرف د

دوغ

 اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد.

اگر دوغ را دور می ریزید، نشانة شکست و بداقبالی است. اگر آش می خورید که در آن دوغ ریخته اند، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد، و بداقبالی به شما رو می آورد، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد.

اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید، نشانة آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید.

 

تعبیر خواب حرف د

دوقلو

دیدن بچه های دوقلو در خواب، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانه خانواده خود احساس رضایت خواهید کرد.

دوقلویی که به بیماری مبتلا شده اند، نشانة آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد.

 

تعبیر خواب حرف د

دوست

اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد. اگر درمانده ببینید، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.

 اگر آنها را در هیئت ببینید، علامت آن است که دشمنان، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.

اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر زیان مالی نداشته باشد نگرانی به همراه دارد.

اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است، نشانة آن است که فردی می کوشد. رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند، همان شخص به شما لطمه خواهد زد.

اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می رود، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او، نشانة آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت. اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت.

اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانة آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

 اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت. و محبوبش ارزش تصاحب دارد. اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

 

تعبیر خواب حرف د

دودکش

دیدن دودکش در خواب، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است. خبر بیماری کسی به شما می رسد.

دودکش سرنگون شده، نشانة شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده شماست.

دود از دودکش نشانه ی خبری خوش به شما است. پنهان شدن در دودکش، نشانة آشفته شدن وضعیت کار، و هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست.

اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود، علامت آن است که دست به عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود. اگر از دودکشی بالا می روید، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد.

تعبیر خواب حرف د

دوست داشتن

اگر خواب ببینید چیزی را دوست دارید،‌ علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید.

اگر دیگران شما را دوست دارند، یعنی امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت.

اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید، علامت آن است که مقامی بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود.

دوست داشتن حیوانات در خواب، یعنی تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد. شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود.

 

تعبیر خواب حرف د

دهنه اسب

 دیدن دهنه اسب، نشانه آن است که از همه موانع عبور خواهید کرد. دهنة شکسته اسب در خواب، نشان این است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند محتاط باشید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان