میمون بسیار جالبی که به طور کامل نخ دندان می کشد! + عکس

میمون بسیار جالبی که به طور کامل نخ دندان می کشد! + عکس

 

میمون باهوشی که با تقلید از انسان و صاحبش خیلی ماهرانه می تواند نخ دندان استفاده کند و به گفته صاحب این میمون او خیلی با دقت این کار را انجام می دهد و بعد از خوردن غذا او سراع نخ دندان می رود و دندانهایش را بسیار ماهرانه نخ دندان می کشد.

 

میمون بسیار جالبی که به طور کامل نخ دندان می کشد! + عکس  

میمون بسیار جالبی که به طور کامل نخ دندان می کشد! + عکس  

میمون بسیار جالبی که به طور کامل نخ دندان می کشد! + عکس

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان