ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
ازدحام و فشار از هر سو
زور آرنج و ضربه زانو
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
 
بدترین بوی عالم است الحق
بوی سیر و پیاز و عطر و عرق
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
 
کارمند و محصل و عملی
کامبیز و غضنفر و مملی
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
تاجر و دزد و دکتر و بیکار
لاغروچاق و سالم و بیمار
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
حرف‌های سیاسی و گله‌ها
بحث تبعیض‌ها و فاصله‌ها
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
گاه دعوای عده‌ای سالار
فحش‌های به‌شدت کش‌دار
 

خنده دارترین شعر طنز در مورد متروی تهران
 
یک نفرغرق در سطور کتاب
یک نفر هم کنار او در خواب

a