instagram

مثل های زیبا و جالب انگلیسی

مثل های زیبا و جالب انگلیسی

خودپسندی

غرور که یافتی لقب حمایت را از آشنایان انتظار داشته باش.
 
***********************

دشمن

عالی‌ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است.
 
***********************

رازداری

بالاترین زرنگی‌ها پنهان کردن زرنگی است.
 
***********************

زیبایی

زیبایی در چشم بیننده است.
 
***********************

سیاست

درستکاری بهترین سیاست است.

a