سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی چه!!!
 
 

سلام یعنی تو اگر موفق باشی من احساس خوشحالی می کنم واگر درد و رنج به تو برسد من از آن ناراحت خواهم بود

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی تو در کنار من می توانی احساس آرامش   بکنی حتی برای ارامش تو تلاش می کنم                                      

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی من خود خواه و حسود نیستم و تو هم نباید باشی

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی من تو را دوستدار تو هم مرا دوست بدار

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی با من حرف بزن چون من می خواهم با تو حرف بزنم

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی راحت باش من امانتدار تو هستم . حتی میتوانی از من انتقاد بکنی ،من تحمل شنیدن انرا دارم. تو میتوانی اسرار خود را به من بگویی

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی  نترس وبا آرامش حرکت کن

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی سلام بر خداوند سلام بر صالحین پس سلام بر من وتو

 

سلام یعنی چه!!!

سلام یعنی به من نگاه کن ،من به تو نیاز دارم

 

سلام یعنی چه!!!
سلام یعنی سلامتی بر تو باد ،از من هیچ ازاری به تو نمی  رسد

 

سلام یعنی چه!!!

                                                          و سلام یعنی خدافظ تا

فردا


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان