instagram

علت عاشق ز علت ها جداست

علت عاشق ز علت ها جداست

 

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
**++**++**
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت
**++**++**
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداست
**++**++**
من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام
**++**++**
دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها
 
**++**++**

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت

**++**++**
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود
**++**++**
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است
 
**++**++**

زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا

**++**++**
ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
 
**++**++**

با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود

**++**++**
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد
**++**++**

مولانا
 


بیوگرافی هنرمندان