تفاوت جالب و خواندنی میان خواب زن و مرد

تفاوت جالب و خواندنی میان خواب زن و مرد
طی تحقیقات انجام شده در خواب  و رویا دیدنی تفاوت جالبی بین خواب زن و مرد وجود دارد.
 
مردان بیشتر، خواب كار روزمره، خشونت جسمی و اسلحه می بینند حال آن كه زنان، افراد خانواده، موضوعات عاطفی و هدف های زندگی شان را خواب می بینند.
خواب زنان بیشتر در محیط های داخلی و پر از وسایل منزل و لباس اتفاق می افتد و اغلب با غم و اندوه همراه است.با وجود آن كه زنان طی چند دهه گذشته مثل مردان كار می كنند اما خواب هایشان شبیه مردها نشده است.
میشل شردل،محقق خواب شناسی در مركز روان شناسی ادگار بیل،خواب زنان و مردان در سال های 1956، 1970، 1981 و 2000 را بررسی كرد و به این یافته های در رابطه با خواب زنان و مردان با هم پی برد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان