آخه خانم مگه مجبوری جایی بری که از ترس …/ تصویری

آخه خانم مگه مجبوری جایی بری که از ترس …/ تصویری
بیشتر افرادی که سوار این ترن هوایی میشوند در پایان این جوری میشن… !!
 
 
 
 
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان