moharam

تعبیر خواب حرف ( آ – ا )

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ( آ – ا )

تعبیر خواب وسایل و کلماتی که با حرف الف (آ – ا) شروع می شود.

احکام و تفسیر خواب و رویاهایتان را در شب های ماه قمری تعبیر کنید. ساعت و شب هایی که خواب های خوب یا بد می بیند تعبیر های متفاوتی دارند.

آب

آب زلال: به معنی موفقیت و برد است
آب راکد و کثیف: نشانه ی روابط مبهم و نا مطمئن است.

آبشار

دیدن آبشار: نشانه تباهی یکی از اعضای خانواده است.

آبله داشتن

آبله یا دیدن آن: خواب بیننده به ثروت خواهد رسید.

آب مروارید

آب مروارید: در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان حاصل می کند.

آتش

دیدن آتش: آتش با شعله های روشن،به معنی عشق ورزیدن به خودی هاست. و با دود زیاد خبر از گرفتاری می دهد.
در زمین بایر آتش روشن کردن: خواب بیننده یک پیمان دوستی طبق دلخواه خود خواهد بست.
دور آتش رقصیدن یا دیگران را در حین انجام این عمل دیدن: نشانه انجام یک پیک نیک شاد و فرح بخش است.
در آتش افتادن: به معنی ضرر و زیان فراوان است.
آتش را در بخاری یا اجاق دیدن: به معنی حساب باز کردن روی بچه دار شدن، یا داشتن خوشحالی و شادی فراوان توسط بچه ها می باشد.
در بخاری اجاق آتش را خاموش کردن: نشانه یک بیماری جدی است.

آتش نشانی

دیدن آتش نشانی: صاحب رویا به دردسر بزرگی دچار خواهد شد.

آخور

دیدن آخور: به معنی سود و منفعت است.

آدم ربایی

آدم ربایی: به معنی قول ازدواج یا پیمان دوستی است. ربودن یک کودک یعنی خبر خوش شانسی غیر منتظره.

آدم کوتوله دیدن

آدم کوتوله: خواب بیننده با کسی آشنا خواهد شد که در برابر او احساس حقارت می کند.

آدم لاغر دیدن

آدم لاغر: به معنی بدبختیست.

آذرخش، صاعقه

دیدن آذرخش: به معنی ضرر مالی،غم م غصه،نزاع در خانواده و دردسر و ناخشنودی در کسب است.
آذرخش را در بالای سر یا منزل مسکونی دیدن: خبر از ضرر و زیان در مال و زندگی می دهد.
برخورد کردن آذرخش به انسان بدون آنکه به او صدمه بزند: به معنی خطریست که شخص ازچنگ آ.ن خواهد گریخت.
توسط آذرخش صدمه دیدن: نشانه ضربه غیرمترقبه سرنوشت یا اخبار نا خوشایند است.
آذرخش را به عنوان انعکاس نور دیدن: به معنی نعمت و موهبت است.
رعد و برق دیدن: خبر از دیدار مجدد شادی آور با یک دوست را می دهد.
اصابت کردن با رعد و برق: نشانه ضرر و زیان مالی است.

آرایش، تزیین

خواب بیننده پیشامدهای بزرگی را تجربه می کند.

آسمان

آسمان آبی: خبر از شادی می دهد.
آسمان قرمز: به معنی همه گونه ناسازگاریست.
آسمان ابری: تعبیر آن،نااستواری در زندگی می باشد.
آسمان را گرفته دیدن: به معنی کسالت است.
آسمان را با ستارگان فراوان دیدن: نشانه برآورده شدن یک آرزوست.

آسیاب

دیدن آسیاب: قول یک رویداد خوشایند و پرمنفعت را می دهد.
متوقف دیدن آسیاب: به معنی شانس در دلدادگی و زندگی می باشد.
سر و صدای آسیاب را شنیدن: نشانه یک کار پر ارزش است.

آشپزخانه

دیدن آشپزخانه: یک شی مورد علاقه صاحب رویا توسط شخصی شکسته خواهد شد.

آشنایان

آشنایان را ملاقات و یا با آنها صحبت کردن: خبری تازه به گوش صاحب رویا خواهد رسید.

آفتابگردان

داشتن آفتابگردان:به معنی ضرر و زیان بسیار می باشد.

آلت، ابزار

ابزار در خواب: نشانگر سعادت خانوادگی می باشد.

آلت تناسلی

آلت تناسلی: درخواب نشانگر رها شدن فرد از بار و فشار وارده بر اوست،که در نتیجه باعث آرامش روحی او می شود.تعبیر دیگر این سمبل،بروز عقده ها، آرزوهای طرد شده و غیره می باشد.

آلو

آلو یا خوردن آن: نشانه رضایت از زندگی می باشد.

آمیزش

آمیزش: در خواب نشانگر غرایز جنسی است.و در سنین بالاتر نشانه نوآوری می باشد.
آمیزش با همسر: به معنی غم و غصه است.

آنتن

دیدن آنتن یا مالک آن بودن: خبر از دوستانی می دهد که در دوردست زندگی می کنند.
آنتن به رادیو متصل ساختن: به معنی توانگری مالیست.
آنتن با زمین ارتباط دادن: خواب بیننده با نیروهایی قوی قادر به انجام کاری بزرگ می شود.
آنتن را قطعه قطعه کردن: به معنی اخبار بد و ناخوشایند می باشد.

آواز خنده دار

آواز خنده دار خواندن: به معنی یک پیشامد فرح بخش می باشد.
با کس دیگر آواز خواندن: نشانه یک آشنایی مطلوب می باشد.

آهک

سوزاندن آهک: شخص باید برای یک زندگی بهتر بیشتر تلاش کند.
کوره آهک: صاحب رویا عمری دراز خواهد داشت.

آهن

آهنگری کردن: به معنی دعوا و نزاع می باشد.
دیدن آهن سرخ: نشانه عشق و محبت فراوان است.
دیدن آهن قدیمی و زنگ زده: خواب بیننده از دوست خود جدا خواهد شد.
با یک تکه آهن کتک خوردن: خبر از اندوه و غصه فراوان می دهد.
ذوب کردن آهن: به معنی دوستی و محبت می باشد.
ورقه آهن: شخص دارای شخصیتی پایدار است.
نرده آهنی: به معنی وجود موانع می باشد.
زنجیر آهنی: نشانه آینده نامعلوم می باشد.
حلقه آهنی: صاحب رویا در جشنی به مناسبت سالگرد ازدواج کسی شرکت خواهد کرد،یا خود این جشن را می گیرد.

آهنربا

آهنربا دیدن: خبر از ایجاد یک رابطه یا آشنایی مهم می دهد.
دیدن اینکه چگونه اشیا توسط آهنربا جذب می شوند: شخص چیزی را که برای او بسیار با ارزش است، از دست می دهد.
خود توسط آهنربا جذب شدن: خواب بیننده به کسی دل می بندد.
با آهنربا کار کردن،و افراد دیگر یا اجسام را با آن جذب کردن:نشانه جدایی یا فاصله گیری از یک شخص،یا چیز مورد علاقه می باشد.

آیین و مراسم مذهبی

دیدن آیین و مراسم مذهبی: نشانه خوش اقبالی،برکت و افتخار می باشد.
خود در مراسم مذهبی شرکت کردن: به معنی رهایی از نگرانی ها و مشکلات می باشد.

آیینه

دیدن آیینه:تذکر به خودشناسی می دهد.
خود را در آیینه دیدن: خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد،یا اینکه این خطا به او گوشزد می شود.تعبیر دیگر آن خود را معصوم و مهربان دیدن است.
آیینه را شکستن یا آن را شکسته دیدن: به صاحب رویا روش بهتر انجام شدن کاری آموخته می شود.
سفارش ساخت آیینه را دادن:نشانه خیانت است.

ابر(حمام)

ابر حمام را جهت شست و شوی دیدن: خواب بیننده باید با بدگویی دیگران با آسودگی خاطر مبارزه کند،زیرا در غیر این صورت،حمایت و پشتیبانی معنوی یک شخص مهم را از دست می دهد.
خود را با ابر حمام شستن: شخص اتهامی را با دلیل و برهان رد خواهد کرد.

ابرو

ابروی پرپشت داشتن: نشانه شادی در زندگیست.
ابروی در حال ریزش،کم پشت یا سوخته دیدن: به معنی ضرر و زیان می باشد.

ابریشم

دیدن ابریشم: وعده یک محل سکونت دلپذیر و توام با رفاه را می دهد.
تولید کردن ابریشم: صاحب روبا دوستان زیادی خواهد یافت،که در نزد او احساس راحتی و آرامش می کنند.

ابلیس، شیطان

دیدن ابلیس: شخص از روی علاقه و میل شدید نسبت به انجام یک عمل نسنجیده، دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود.
توسط ابلیس تهدید و یا مورد حمله واقع شدن: ناخودآگاه دچار بحث و ناراحتی می شوید. پس سعی کنید کارهایتان را روی عقل و درایت انجام دهید.

اتاق

اتاق دیدن یا در آن بودن: خواب بیننده به زودی خانه فعلی خود را عوض خواهد کرد.

اتو

اتو دیدن یا استفاده کردن از آن: نشانه سود و منفعت است.
چیزی را با اتو سوزاندن: نشانه مطلوب در زندگی صاحب رویاست.

اجاق

اجاق با آتش: نشانه آرامش و رفاه بسیار می باشد.
اجاق بدون آتش: شخص توسط دیگران ترک می شود.

اختراع

اختراع کردن: خواب بیننده خبری دریافت خواهد کرد، که در آن کسی مامور تغییر چیزی در اوضاع زندگی کنونی او می شود.

اختراع ناموفق: شخص آرمان های بیش از حد ایده آلی دارد، که در عمل، غیرقابل تحقق بخشیدن است.

اخراج، عزل

اخراج شدن: ب معنی نگرانی و غم و غصه می باشد.

اداره

اداره: نشانگر کاهش آزادی فردی می باشد.

ادرار

ادرار کردن: موقعیت شخص مساعدتر می شود
نوشیدن ادرار: خواب بیننده سلامتی خود را بدست می آورد
در تخت ادرار کردن: به معنی تمرین پرهیزکاریست

ادویه

دیدن ادویه:به معنی درآمد فراوان و شادی می باشد.

ارتش

دیدن ارتش: به معنی نگرانی درباره آینده است.
ارتش را در حال رژه دیدن: نشانگر تغیرات بزرگی که در زندگی صاحب رویاست.
به ارتش ملحق شدن: تعبیر آن موفقیت تجاریست.
ارتش را در حال جنگ دیدن: باید در انتظار ثروت های هنگفتی بود.

ارواح

خواب ارواح را دیدن: صاحب رویا با افراد خوش نیتی سر و کار پیدا می کند.

اره دستی

اره دستی دیدن: نشانگر آن است که صاحب رویا کاری را به نحو مطلوبی انجام می دهد.

ازدواج

رویای آرزو: تجزیه و تحلیل ازدواج انجام گرفته یا در شرف انجام.
ازدواج کردن: تعبیر آن خوشبختی ومنفعت است.
با یک بیوه زن یا مرد بی زن ازدواج کردن: خبر از نگرانی و دلواپسی فراوان می دهد.
ازدواج نامشروع :نشانه خطر آتش سوزیست.
همسر(زن) :به معنی توانگری می باشد.
شوهر: به معنی تامین بودن است.
طلاق:ن شانه تهمت نابجا و نارواست

از گور برخاستن

از گور برخاستن: در خواب نشانگر نجات یافتن از بیچارگی و آغاز تحولی درونیست.

اژدها

دیدن اژدها به عنوان موجودی افسانه ای: خواب بیننده مورد لطف و حمایت اشخاص بلند مرتبه واقع می شود.
اژدهای خشمگین و عصبانی: به معنی ضرر و زیان فراوان می باشد.
توسط اژدها زخمی شدن: خواب بیننده توسط دشمنی قوی مورد تهدید واقع می شود.
کشتن اژدها: صاحب رویا موفق به رهایی خود از یک موقعیت سخت می شود.

اسب

اسب را با زین یا بدون آن در چراگاه دیدن: علامت استقلال و وابسته نبودن شخص به دیگریست
دیدن اسب در طویله: به معنی رفاه و آسایش است
اسب را زین شده و بدون سوارکار دیدن: نشانه ترقی فوق العاده خواب بیننده است
سوار اسب آرام شدن و سوارکاری کردن: به معنی ترقی راحت و بدون دردسر صاحب رویاست
سوار اسب ناآرام و غیر اهلی شدن و سواری کردن: پس از غلبه شخص بر مشکلات و موانع سخت بسیار،یک موفقیت با دوام و مطلوب ایجاد می شود.
اسب سرکش را نتوان رام کردن: خواب بیننده به هدفش نخواهد رسید
قصد سوار شدن اسب را داشتن و نتوانستن: صاحب رویا آدم بدقدمیست
اسب غیر اهلی و لگدانداز را دیدن: به معنی مشکلات تهدید کننده است،که شخص بر آنها غلبه خواهد کرد
سوار اسب رمیده شدن و نیفتادن: صاحب رویا از یک وضعیت بسیار خطرناک،با موفقیت رهایی می یابد
با اسب از روی گودال یا مانع پریدن: خواب بیننده با قدرت تمام بر تمامی موانع زندگی اش غلبه می کند
از اسب بر زمین افتادن: خبر از یک خطر می دهد
چمن خوردن اسب را دیدن: یک رویداد ناگوار در کمین است
دیدن اسب در حالی که به سوی قند یا نان بو می کشد: به صاحب رویا قول یک دوست باوفا را می دهد
اسب را با افسار هدایت کردن: ابتدا چس از دقت و ملاحظه فراوان،شخص باید کاری را شروع کرده،و سپس آهسته و مطمئن به سمت هدف برود
اسب را در حالی که با افسار روی دو پا بلند می شود،دیدن: به معنی یک موفقیت پر زحمت است
اسب را در حالی که افسارش را به زور باز کرده اند دیدن:با وجود تمام زحمتی که صاحب رویا می کشد،با عدم موفقیت رو به رو می شود
هدایت کردن اسب خود را دیدن: به معنی بی وفایی در خانواده است
اسب را با یراقی معمولی، به گاری بستن: خبر از یک زندگی سرشار از تلاش و کار می دهد،که در پایان با موفقیت رو به رو خواهد شد
اسب را با یراق پر ارزش، متصل به یک کالسکه بسیار شیک: به صاحب رویا قول عزت و شرف و افتخار می دهد
اسب رمیده را با یک گاری دیدن: موجودیت و خانه و زندگی شخص در معرض خطر جدیست
زمین خوردن اسب و واژگون شدن گاری را دیدن: نشانه لطمه به موجودیت خواب بیننده و خوشبختی خانوادگیست
خود را در یک کالسکه واژگون شده یافتن: به معنی یک پایان غم انگیز و سرشار از ناامیدیست
اسب تربیت شده را در سیرک دیدن: صاحب رویا یک حامی پرقدرت خواهد داشت
کره اسب دیدن: قول یک رویداد بسیار خوشحال کننده را می دهد
اسب گاز گیرنده دیدن: صاحب رویا شادی را تجربه خواهد کرد
اسب هلاک شده دیدن: به معنی ضرر و زیان است
اسب را دهنه و یراق زدن: صاحب رویا کار جدیدی را شروع خواهد کرد
اسب به رنگ زرد خاکستری: خبر از رسیدن یک دوست می دهد
اسب نر: برای زنان نشانگر غرایز جنسی خالص و جست و جو به دنبال یک زندگی قدرتمننه است
مردان را سوار بر اسب دیدن: خواب بیننده امید برآورده شدن آرزوهایش را دارد
توجه: در اسب سفید،تعابیر موافق ذکر شده تشدید و تعابیر ناموافق، تضعیف می شود.و در اسب سیاه،تعابیر ناموافق تشدید و موافق تضعیف می گردد

اسباب کشی

اسباب کشی کردن:صاحب رویا در آینده مجبور می شود بر اثر پیشامدی،حالات مبهم خود را کاملا تغییر دهد

استخوان

دیدن استخوان: به معنی کار زیاد می باشد
گوشت استخوان را گاز زدن: نشانه نگرانی غذاییست
استخوان را جلوی سگ انداختن: خواب بیننده علی رغم خوبی کردن در حق کسی،با ناسپاسی مواجه خواهد شد
دیدن استخوان یک مرده:به معنی نیاز شدید به چیزی می باشد

استخوان ماهی

استخوان ماهی را قورت دادن:خواب بیننده با ناخوشنودی و تنفر سر و کار خواهد داشت

استفراغ کردن

استفراغ کردن: در خواب نشانگر خوشبختی و سعادت می باشد

اسفناج

اسفناج: در خواب نشانگر سلامتی و تندرستیست

اسکله

دیدن اسکله در بندر: آرزویی که خواب بیننده فکر می کند برآورده شدن آن مدت زیادی طول خواهد کشید،به زودی برآورده می شود

اسکناس

اسکناس بسیار دیدن: خواب بیننده لطمه مالی خواهد خورد

اسکی

دیدن اسکی: به خواب بیننده در مورد یک راه پرشیب هشدار می دهد.
به ورزش اسکی پرداختن: افت شخص در کاری، سریعتر از پیشرفت او می باشد.
دیگران را در حال ورزش اسکی دیدن: صاحب رویا در نتیجه الگو بد،از راهش منحرف خواهد شد.

اسموکینگ (لباس رسمی مردانه)

دیدن اسموکینگ در خواب مردان:به معنی قرار ملاقاتی خوشایند می باشد.
اسموکینگ در رویای زنان:به ندرت می توان منتظر یک دیدار مجدد ملاطفت آمیز بود.

اسهال

اسهال داشتن: شخص دچار اندوه،ضرر و زیان می گردد.

اشاره کردن

اشاره کردن: درخواب نشانگر احساس گناه،و در بسیاری موارد،بیماری و یا تعقیب از جانب دیگران می باشد.
با انگشت اشاره کردن:خواب بیننده دچار دردسر می شود.

اشک

دیدن اشک: خبر از شادی و نشاط می دهد.

اصلاح

اصلاح شدن (صورت): در خواب نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه می باشد.
اصلاح کردن موی سر: نشانگر آرزوی داشتن ظاهری خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی ست،که غالبا بر اساس غرایز جنسی می باشد.
موی سر سر کسی را اصلاح کردن: خواب بیننده عصبانی و خشمگین خواهد شد.
خود اصلاح شدن: تعبیر آن نامزدی یا ازدواج برای اشخاص جوان می باشد؛و برای افراد مسن،خوش اقبال بودن از لحاظ مادی است.

اعتراف

اعتراف دیدن: شخص خود را سرزنش می کند.
در اعتراف کسی شرکت کردن: توصیه می کند شخص در امور خود تجسس نماید.

اعدام

دیدن اعدام: نشانه غلبه بر یک دشمن و یا پیدا کردن دشمنی جدید است.
اعدام یک دوست یا یک شخص نزدیک را دیدن:به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست.
مراسم اعدام خود را انجام دادن: اگر همراه با خون باشد، شخص یک مشاجره یا محاکمه را خواهد برد؛چنانچه بدون خونریزی بوده،و شخص معدوم دوباره زنده شود، خواب بیننده با وجود تمام تلاشش،موفق به غلبه کردن بر یک دشمن نمی شود.
خود اعدام شدن: اگر همراه درد باشد، خبر از بیمارز شدن می دهد؛در غیر این صورت شخص به ننگ دچار شده و تحقیر می شود.

افعی

دیدن افعی: خوشبختی در عشق و زندگی زناشویی در خطر است.
چنانچه شخص توسط افعی نیش زده شود:به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد.

الاغ

دیدن الاغ: به معنی مشاجره می باشد.
سوار الاغ بودن: خواب بیننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد.
به الاغ غذا دادن: صاحب رویا در حق انسنی نالایق خوبی می کند.
الاغ را در حال دویدن دیدن: خبر از ناراحتی و دردسر می دهد.
الاغ را زدن: به معنی سنگدلی نسبت به بستگان می باشد.
عر عر الاغ را شنیدن: به معنی کار و تلاش بیهوده است.
در کالسکه بسته شده به یک الاغ،سوار بودن:خواب بیننده بیش از حد تحت تاثیر اشخاص سهل انگار قرار می گیرد.

الکتریسیته

دچار برق گرفتگی شدن: خبر از پیشامدهای غیرمنتظره می دهد.
جرقه های الکتریکی دیدن: نشانه به خود آمدن پس از علاقه و دلبستگی شدید می باشد.
دیدن نور برق: نشانه هشدار از محدوده ناخودآگاه است؛ و چنانچه شخص محتاط نباشد،خطر مرگ وجود دارد.
دیدن نیروگاه برق یا بازدید کردن از آن: صاحب رویا یک گردهمایی جدی در پیش دارد.
در یک نیروگاه برق کار کردن: شخص قرارداد یک کار بسیار پرمسئولیت را دریافت می کند.

الماس

دیدن الماس: خبر از آینده ای خوب می دهد
خود را مالک چند قطعه الماس دیدن:نشانه خوب شدن اوضاع مالیست.

اماله

دیدن اماله:نشانه رهایی از همه ناراحتی هاست.

انار

انار دیدن یا خریدن آن:به معنی رهایی شخص از یک سوءظن می باشد.

انجیر

انجیر تازه دیدن یا خوردن:شخص به روابط بهتری با دیگران دست خواهد یافت.
دیدن انجیر خشک:به معنی کاهش مال می باشد.
چیدن انجیر:نشانه پیروزی خواب بیننده در رسیدن به یک هدف است
انجیر را به عنوان هدیه گرفتن:خبر از رفت و آمد دوستانه می دهد.
برگ درخت انجیر:به معنی عفت و پاکدامنیست.
درخت انجیر:صاحب رویا هوسهایش را تحت کنترل درمی آورد.

انسان

انسانی را مطابق میل خود دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:خوشی و لذتی مخصوص در انتظار صاحب رویاست.
انسانی را زشت دیدن:شخص مساله ای شدیدا نامطلوب و آزار دهنده را تجربه می کند.
انسانی را شاد دیدن:به معنی غصه و نگرانی می باشد.
انسانی را غمگین دیدن:خواب بیننده داخل نگرانیهای دیگران کشیده شده،یا از آنها متاثر می شود.

انفجار

دیدن انفجار: نشانه ناآرامی عصبیست،که به طور ناگهانی فروکش می کند.
دیدن انفجار با قربانی: شخص از یک وضعیت بحرانی،بدون کوچکترین خسارتی خارج می شود.
انفجار یک کارخانه بزرگ، همراه با آتش سوزی عظیم دیدن: خبر از یک واقعه پرمنفعت می دهد.

انگور  فرنگی (تمشک)

انگورفرنگی را بر بوته دیدن: شخص با افراد صدیق و بی ریا سروکار خواهد داشت.

انگور

شاخه بوته انگور را شکستن: خواب بیننده یک پیمان دوستی صادقانه خواهد بست.
در برداشت محصول انگور شرکت کردن: به معنی رضایت می باشد.
خارج از فصل انگور داشتن: به معنی بی وفاییست.
آب انگور نوشیدن: شخص بدنبال تنوع و سرگرمی می گردد.

اهرم

اهرم: در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان