پیدا شدن دست و پای انسان در شکم یک کوسه! 18+

پیدا شدن دست و پای انسان در شکم یک کوسه! 18+
تصاویر باور نکردنی و وحشتناک از پیدا کردن دست و پای یک انسان از شکم یک کوسه! به گزارش نازوب گروهی از صیادان که به شکار کوسه میپردازند پس از آنکه یک کوسه به آنها حمله کرد و یکی از اعضای آنها را خورد! پس از چند روز موفق به شکار همان کوسه شدند و توانستند اعضای بدن دوست خود را در شکم کوسه بیابند!!
 
 
  
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان