ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

برگزاری جشنواره آدم برفی با اقشار مختلف در کردستان با بارش اولین برف مریوان

 

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان

فستیوال آدم برفی دخترها و پسرها در کردستان (تصاویر)

فستیوال آدم برفی در کردستان


مطالب داغ چند روز گذشته