تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس

تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس
جزئیات تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده!
حرکات مشکوک این مرد افسر پلیس را بر آن میدارد تا او را متوقف کند و پس از اینکه لکه های خون را میبیند،همانجا از او اعتراف میگیرد و این مجرم نیز جزئیات جنایت خود را بازگو میکند.
او که یک فروشنده سیگار میباشد،بهنگام شب یک دختر ۲۰ ساله که در یک کافه گارسون میباشد را با اسلحه سرد تهدید میکند و به خانه خود میبرد، او در ابتدا وحشیانه به او تجاوز میکند و سسپس گلوی او را با چاقو ذبح کرد و پس از مرگ دختر در حالیکه تن او هنوز گرم بود مجدداً به پیکر بی جان او تجاوز میکند.
 
به گزارش نازوب او جسد را در پتویی می پیچد و به یک کوچه خلوت میبرد و رها میکند، اما هنگامیکه از محل در حال دور شدن بود با پلیس روبرو میشود،حرکات مشکوک او افسر پلیس را بر آن میدارد تا او را متوقف کند و پس از اینکه لکه های خون را میبیند،همانجا از او اعتراف میگیرد و این مجرم نیز جزئیات جنایت خود را بازگو میکند.
تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس
 
تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس
 
تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس
تجاوز جنسی وحشیانه به دختری سربرید شده! عکس

a
مطالب داغ چند روز گذشته