چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

رویا بینی و مراحل مختلف آن

مجموعه : تعبیر خواب
رویا بینی و مراحل مختلف آن
مرتبه اول یا مدار اول : شامل دستگاه فیزیکی و اطلاعات به دست آمده از طریق حواس است.

در هنگام خواب، اگر شخص با مشکل فیزیکی مثل گرما یا سرما یا بد قرار گرفتن اعضای بدن مواجه باشد، مرکز توجه به آن نقطه جلب میشود و ممکن است دو کار انجام دهد: یا شخص را از خواب بیدار میکند؛ یا با استفاده از نمادهایی در رفع مشکل اقدام میکند.

برای نمونه، ممکن است شخص در رویا ببیند که از بلندی به پایین پرت میشود و در این حالت، از خواب بیدار و متوجه میشود که پایش در لبه های تخت گیر کرده است.

مرتبه دوم یا مدار دوم : شامل عواطف و هوی و هوسهای پنجگانه است و بیشتر رویاها در این مرحله رخ میدهد.

در این مرحله، نمیتوان نشانه خاصی را در مورد رویا در نظر گرفت؛ زیرا بر اساس شخصیت هر کسی، معانی و تفسیر خاصی دارد ؛ برای نمونه، فردی در خواب میبیند که از کوه تا نقطه خاصی از بلندی بالا میرود و دوباره به نقطه اول برمی گردد.

از نظر روانشناسان، این نوع رویاها به آرزوهای تبدیل نشده اشاره دارد؛ اما با توجه به مدار دوم و اطلاعات خاص این مدار، این گونه تفسیر میشود که فرد بعلت علاقه مندی به خاطره های گذشته ، به جای پیشرفت کردن (بالا رفتن از کوه) در همان موقعیت قبلی خود در جا میزند.

این گونه رویاها مسیر زندگی فرد را تعیین میکنند و در مراحل زندگی راهنمای وی خواهند بود.

  مرتبه سوم یا مدار سوم : مدار تقدیر و انتقال اطلاعات انتقال یافته از دوران گذشته تاکنون است.

در اینجا، مرکز توجه به کمک حقیقت درونیمان می آید و مشکلاتی را که با آن روبروییم بدقت به ما نشان میدهد و در صورتی که شخص از موقعیت و علت مشکل خود آگاه شود، مشکل از بین میرود؛ همانند کسی که ترسی را از دوران کودکی تا دوران بزرگسالی به همراه دارد.

اگر فرد رویایی ببیند که در آن سراسر ترس و وحشت است و بعد بتواند ریشه این رویا را در درون خود شناسایی کند، ترس از بین میرود.

مرتبه چهارم یا مدار چهارم : درصد کمی از رویاها به این مرحله میرسد ، رویاهای این مرحله اطلاعات خاصی به فرد میدهد.

دانشمندان و متفکران بیشترین آگاهی خود را از این راه کسب میکنند، مثل حل مسئله ای علمی در خواب ؛ افرادی چون اینشتین، بتهوون، ابوعلی سینا،… از روش رویابینی برای تعلیمات درونی استفاده میکردند.

مرتبه پنجم یا مدار پنجم : بیشتر حالت الهام و شهود دارد و رویاهای آن اغلب به یاد نمیماند؛ ولی اثرش روزهای بعد به صورت الهاماتی در بیداری ظاهر میشود.

افرادی چون «حافظ» و «شکسپیر» و «دانته» با اتصال به این منبع اطلاعاتی به دانش بزرگی دست یافتند ؛ این افراد از راه خلسه عمیق و اتصال به ضمیر ناخودآگاه، مرکز توجه خود را به رویاهای الهام دهنده متمرکز میکردند.

 مرتبه ششم یا مدار ششم : همان مرتبه فراهوشیاری که اگر مرکز توجه به این مرتبه معطوف شود، فرد معراجی از جهان های دوگانه به جهان ابدیت خواهد داشت.

در این صورت، فرد به خرد یا هوشیاری مطلق خواهد رسید و در سایه این رویاها که از حقیقت مطلق سرچشمه میگیرد به ابزاری برای رساندن عشق و رحمت الهی به بشریت تبدیل میشود.

پیامبران و مردان بزرگ چون «مولانا» و «حافظ» و «ابوسعید ابوالخیر» از جمله کسانی بودند که توانستند به این مرحله برسند.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
مردی که برای درمان سرطانش خود را روی ذغال سرخ کرد! عکس
مردی که برای درمان سرطانش خود را روی ذغال سرخ کرد! عکس
مشاهده بیشتر