چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

جالب ترین پاسخ ها به بعضی سوال ها!

جالب ترین پاسخ ها به بعضی سوال ها!
هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار
 
***********
 
جواب سلام را با علیک بده
 
***********

جواب تشکر را با تواضع

 
***********

جواب کینه را با گذشت

 
***********

جواب بی مهری را با محبت…

***********

جواب ترس را با جرأت

 
***********

جواب دروغ را با راستی

 
***********
جواب دشمنی را با دوستی
 
***********

جواب زشتی را به زیبایی

 
***********

جواب توهم را به روشنی

 
***********

جواب خشم را به صبوری

 
***********

جواب سرد را به گرمی

 
***********

جواب نامردی را با مردانگی

 
***********

جواب همدلی را با رازداری

 
***********
جواب پشتکار را با تشویق
 
***********

جواب اعتماد را بی ریا

 
***********

جواب بی تفاوت را با التفات

 
***********

جواب یکرنگی را با اطمینان

 
***********

جواب مسئولیت را با وجدان

 
***********

جواب حسادت را با اغماض

 
***********

جواب خواهش را بی غرور

 
***********

جواب دورنگی را با خلوص

 
***********

جواب بی ادب را با سکوت

 
***********

جواب نگاه مهربان را با لبخند

 
***********

جواب لبخند را با خنده

***********

جواب دلمرده را با امید

 
***********

جواب منتظر را با نوید

 
***********

جواب گناه را با بخشش

 
 
***********

و جواب عشق چیست جز عشق؟

 
 
***********

مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دختری که 95 سال از نامزدش کوچکتر است! عکس چندش آور
دختری که 95 سال از نامزدش کوچکتر است! عکس چندش آور
مشاهده بیشتر