instagram

جالب ترین پاسخ ها به بعضی سوال ها!

جالب ترین پاسخ ها به بعضی سوال ها!
هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار
 
***********
 
جواب سلام را با علیک بده
 
***********

جواب تشکر را با تواضع

 
***********

جواب کینه را با گذشت

 
***********

جواب بی مهری را با محبت…

***********

جواب ترس را با جرأت

 
***********

جواب دروغ را با راستی

 
***********
جواب دشمنی را با دوستی
 
***********

جواب زشتی را به زیبایی

 
***********

جواب توهم را به روشنی

 
***********

جواب خشم را به صبوری

 
***********

جواب سرد را به گرمی

 
***********

جواب نامردی را با مردانگی

 
***********

جواب همدلی را با رازداری

 
***********
جواب پشتکار را با تشویق
 
***********

جواب اعتماد را بی ریا

 
***********

جواب بی تفاوت را با التفات

 
***********

جواب یکرنگی را با اطمینان

 
***********

جواب مسئولیت را با وجدان

 
***********

جواب حسادت را با اغماض

 
***********

جواب خواهش را بی غرور

 
***********

جواب دورنگی را با خلوص

 
***********

جواب بی ادب را با سکوت

 
***********

جواب نگاه مهربان را با لبخند

 
***********

جواب لبخند را با خنده

***********

جواب دلمرده را با امید

 
***********

جواب منتظر را با نوید

 
***********

جواب گناه را با بخشش

 
 
***********

و جواب عشق چیست جز عشق؟

 
 
***********

مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گردد


a