ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

با دیدن و خواندن این آیه چه حسی دارید! تصویر

با دیدن و خواندن این آیه چه حسی دارید! تصویر
 
 
 
روی پرده خانه كعبه این آیه از قران حك شده كه
نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ
و من هنوز و تا همیشه به همین یك آیه دلخوشم …
بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم
 

با دیدن و خواندن این آیه چه حسی دارید! تصویر
 

مطالب داغ چند روز گذشته