پنهان شدن دیدنی و شگفت انگیز یک قاچاقچی فراری

پنهان شدن دیدنی و شگفت انگیز یک قاچاقچی فراری
یک پناهجوی قاچاق مالیایی که در داخل موتور خودرویی جاسازی شده بود تا به صورت قاچاق از مرز مراکش به اسپانیا منتقل شود ولی ماموران مرزی مالی وی را کشف کردند.

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته