falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

ضرب المثل های عربی

ضرب المثل های عربی
مثل تازی: معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.
مثل تازی: اگر مدت چهل روز با مردم بسر بری ، یا مانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی.
مثل تازی: عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر.
مثل تازی: قول مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمیگردد.
مثل تازی: اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد نکن، بکوش تا خواسته های او را کم کنی.
مثل تازی: اگر دربارۀ دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش نیستی، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است نابخشودنی و اگر راست   گفته باشی چرا او را به دوستی خود برگزیده ای؟
مثل تازی: آنکه تندرستی دارد امید دارد، و آنکه امید دارد همه چیز دارد.
مثل تازی: اقامتگاه خود را دائم تغییر بده. زیرا لذت زندگی در تنوع است.
مثل تازی: کسیکه غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد.
مثل تازی: قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست می دهیم ، تندرستی و جوانی.

بیوگرافی هنرمندان