تمرین تصویری پیلاتس برای عضلات شکم و باسن ناز وب

تمرین تصویری پیلاتس برای عضلات شکم و باسن ناز وب

حرکت اول

 

 

به پهلو دراز بکشید ، کف دست راست را روی زمین بگذارید و سر خود را بر روی دستتان بگذارید.پای راست روی زمین و پای چپ را بلند کنید، سپس پای راست بالا بردید تا در کنار پای چپ قرار گیرد و نفس خود را نگه دارید ، دوباره به حالت اول برگردید.

این حرکت را در ۲ ست و هر طرف بدن را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت دوم

 

 

روی زمین دراز بکشید ، و لگن را ۹۰ درجه قرار دهید ، دست ها را در کنار ساق پا قرار دهید و  شانه را از روی زمین بلند کنید ، سپس دست ها را رو به عقب و پاها را رو به جلو بدون اینکه از زانو خم شود تا زاویه ۴۵ درجه حرکت دهید .
این حرکت را در ۲ ست و ۱۰ دفعه تکرار کنید.

حرکت سوم

 

 

پاها را دراز کنید و روی پاشنه های پا و کف دست خود را نگه دارید ، در حرکت دوم پای خود را بالا ببرید و ۳ ثانیه صبر کنید و دوباره به حالت اول برگردید.این حرکت را در ۳ ست و ۵ دفعه تکرار کنید.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان