falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

معرفی بازیگران نوجوان و جذاب با دارایی و ثروت زیاد.

يكی از دستاوردهای بازيگری درآمد اين حرفه است. برخی از بازيگرها سال ها زحمت می كشند اما هيچوقت نمی توانند آنطور كه بايد درآمد داشته باشند.

اما بازيگران نوجوان و كودكی هم هستند كه در سنين پايين ثروتی به هم می زنند.

در ادامه توجه شما را به فهرستی از بازيگران كمتر از هجده سال با ثروت ميليونی جلب می كنيم:

آبری آندرسون ايمونز

سن: 7

ثروت: يك ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

زندايا

سن: 18

ثروت: يك و نيم ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

ميا تالريكو

سن: 2 ميليون دلار

ثروت: 2 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

بلا تورن

سن: 17

ثروت: 2 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

ربكو رودربگرز

سن: 16

ثروت: 4 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

ويلو اسميت

سن: 15

ثروت: 5 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

ال فنينگ

سن: 16

ثروت: 5 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

جيدن اسميت

سن: 16

ثروت: 8 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

كلوئه گريس مورتز

سن: 18

ثروت: 12 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 

ابيگل برسلين

سن: 18

ثروت: 12 ميليون دلار

بازیگران نوجوان و جذاب ثروتمند (عکس)

 


بیوگرافی هنرمندان