falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی

مجموعه : دانستنی ها
معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی
معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی
گاهی کاربرد زیاد معادل کلمه لاتین سبب می شود که آن کلمه در بین مردم رواج پیدا کند و گاهی به کار نرفتن آن سرنوشت دیگری را برای کلمه رقم می زند. سرنوشتی که چندان دلچسب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیست. درست حدس زده اید واژه در بین مردم به کار نمی رود و تنها در بین لغات فرهنگستان جا باز می کند. فکر می کنم این مسئله سرنوشت چندان خوشایندی نباشد. اما سرنوشت معادلهای کلمات « کامپیوتر » ، « کادر » و « هیتر » به کجا رسید.
1-«کامپیوتر»، معادل رایانه را برای آن انتخاب کرده اند که از ترکیب کلمه «رای »، «ان » جمع و «ها»ی تصغیر ساخته شده است و بر مفهوم کلمه «کامپیوتر » دلالت می کند کاربرد زیاد معادل آن سبب شد تا در بین مردم رواج پیدا کند هرچند هنوز هم تعدادی کلمه « کامپیوتر» را به کار می برند.البته نمی توان از نظر دور داشت که تلفظ کلمه « کامپیوتر » با تلفظ آن در زبان انگلیسی متفاوت است و در صورتیکه تلفظ فارسی آن به انگلیسی زبان گفته شود وی مقصود گوینده را نمی یابد.
2-«کادر»، معادل « پایوران » جایگزین این کلمه شده است و این معادل در زبان فارسی به کارنمی رود این کلمه از ترکیب «پای » ، پسوند « ور » و « ان » ساخته شده است پسوند این کلمه ، پسوندی قدیمی است که در کلمه ای چون « پیله ور » نیز دیده می شود. کاربرد « پای » در این کلمه اشتباه نیست کاربرد این جزء در کلمه با کاربرد آن در کلماتی چون « پای آبراه » نیز دیده می شود. با وجود تمام این نکات این کلمه با استقبال عموم مواجه نشد و این مسئله شاید به مانوس نبودن کلمه با زبان امروز بازمی گردد.
3-«هیتر»، کلمه ای است که معادل آن تنها به دلیل به کارنرفتن زیاد آن مغفول مانده است و کلمه «اجاقک» را جایگزین آن کرده اند این کلمه از ترکیب اسم و کاف تصغیر ساخته شده است در نحوه ساخت آن ایرادی دیده نمی شود به دلیل آنکه کلمه بر اساس قوانین ساخت کلمه در زبان فارسی ساخته شده است . شاید انبوه کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساخته شده و از نظر مردم چندان خوشایند نبوده به دلیل آنکه آن را زیبا نمی دانستند سبب شده تا مردم به سراغ کلمات جدید فرهنگستان یا حتی قدیمی آن نروند.

بیوگرافی هنرمندان