خواندنی های آموزنده با انگلیسی با موضوع پول

خواندنی های آموزنده با انگلیسی با موضوع پول

نکات یا ضرب المثل های بسیار جالب و خواندنی با موضوع پول

…..

….

..

.

A fool and his money are soon parted
افرادی که با بیدقتی پولشان را خرج می کنند و بالاخره فقیر می شوند.

.

.

.

A good name is better than riches
آبرو و نام نیک بهتراز ثروت است بقول سعدی: نام نیکو گر بماند زادمی  به کزو ماند سرای زرنگار

.

.

.

A good payer is master of another’s purse
کسی  که درمورد بازپرداخت بدهی خود خوش قول و درستکار باشد می تواند هرموقع که لازم شد پول قرض بگیرد.

.

.

.

Early to bed and early to rise makes a man healthy,wealthy and wise
سحر خیزی باعث کامیابی است.

.

.

.

He who pays the piper calls the tune
کسی که به نوازنده پول می دهد تصمیم می گیرد که چه آهنگی بنوازد.(پول داشته باش رو سبیل شاه نقاره بزن )

.

.

.

Health is better than wealth
سلامتی بهترین ثروت است.

.

.

.

If you pay peanuts you get monkeys
کارفرمایی که به کارکنانش حقوق کمی بدهد کارکنان خوبی نخواهد داشت.

.

.

.

Money doesn’t grow on trees
پول علف خرس نیست که راحت بشود آن را بدست آورد.

.

.

.

Money is a good servant but a bad master
پول بودنش برایت خدمت می کند اما اگر نباشد و قرضش بگیری آنوقت روزگارت سیاه میشود.

.

.

.

Money is the root of all evil
عشق به پول ریشه تمام بدی هاست.

.

.

.

Money isn’t everything
چیزهای بسیار زیبایی نیز دراین دنیا وجود دارد همه اش پول نیست.

.

.

.

Money makes money
با سرمایه گذاری می شود از پول پول درآورد.

.

.

.

Neither a borrower nor a lender be
بهتر است نه قرض بدهی و نه قرض بگیری ( تا راحت باشی )

.

.

.

Pay beforehand was never well served
اگر برای خدمتی یا سرویسی اول پولش را بپردازی بعید بنظر می رسد کار خوبی برایت ارائه دهند.

.

.

.

Riches have wings
پول و ثروت مانند پرنده بال دارد و اگر دقیق نباشی فورا” می پرد.

.

.

.

The best thing in life are free
چیزهای با ارزشی در زندگی وجود دارند که رایگان هستند مانند عشق- دوست – صحت بدن

.

.

.

The rich knows not who is his friend
آدم پولدار که باشد دوستان واقعی خود را نخواهد شناخت ( مگسانند گرد شیرینی )

.

.

.

Where there is muck there is brass
پول از کارهای پست هم به دست می آید مثل جستجوی زباله ها برای مواد بازیافتنی.

.

.

.

You can’t take it with you when you die
همه چیز دراین دنیا خواهد ماند خوش بحال آنانکه کم چیزی دارند که بگذارند و بروند.درست مثل مسافری که کوله بارش سبک است.

.

.

.

look after the pennies and the pounds will look after themselves
خرد خرد چیز خریدن ثروت آدم را بر باد می دهد باید از پول خردها مواظبت نمود وگرنه اسکناسهای درشت خودشان مواظب خودشان هستند.

.

.

.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان